Čipování psů na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 19. 12. 2004

Na Spořilově žije poměrně velké množství psů, a to jak ve staré zástavbě rodinných domků, tak i na sídlišti. Spořilovské noviny již přinesly několik článků, které se týkaly zvířat. Majitelé psů na Spořilově již zcela jistě zaregistrovali, že od nového roku 2005 platí nová pravidla pro chování psů. Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo 21. října 2004 obecně závaznou vyhlášku č. 18/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 o místním poplatku ze psů a ukládá držitelům psů následující povinnosti.

Každý držitel psa chovaného na území hl.m. Prahy je povinen nechat psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním.
Označení psa mikročipem na žádost držitele provede veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba. Od veterináře, nebo od odborně způsobilé osoby si chovatel vyžádá potvrzení o označení psa, u psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu. Chovatel je povinen se do třiceti dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl.m. Prahy. Chovatel je také povinen evidenci ohlásit nejpozději do třiceti dnů ukončení chovu psa na území hlavního města Prahy, nebo jeho uhynutí. Chovatel, který před účinností vyhlášky nechal psa trvale označit nebo ho před účinností vyhlášky nabyl trvale označeného, je povinen se do devadesáti dnů od účinnosti vyhlášky přihlásit do evidence. Chovatel psa, jehož pes nebyl před účinností vyhlášky trvale označen mikročipem nebo tetováním, je povinen nechat psa trvale označit nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti vyhlášky.
Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, bude poskytnuta tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu s vyhláškou a doloží čipování svého psa na Úřadu městské části Praha 4, Táborská 350. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil. Vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2005. Pokud někdo nechal svého psa očipovat před účinností vyhlášky č.18/2004 (tedy před 1.1. 2005), bude mu poskytnuta sleva pouze 300 korun, po dobu dvou let (vyhl. č. 23/2003).
Úplné znění vyhlášky najdete na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy (viz. odkaz v sekci weblinks na Spořilovských novinách), popřípadě bližší informace poskytnou správci poplatku na tel.: 261 192 488 a 261 192 434, nebo na e-mailových adresách: vladimira.hlusickova@praha4.cz nebo jirina.starkova@praha4.cz