Toulavá zvířata na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Informace, Vydáno dne: 06. 01. 2005

V posledních dnech jsme v redakci zaznamenali několik dotazů obyvatel Starého Spořilova, kteří si stěžovali, že na jejich pozemek dochází kočky chované patrně v sousedství. Zde vylučují trus, rozhrabávají záhony a všeobecně obtěžují.

Má občan nějakou možnost, využít svých osobních práv?

Věc je trochu složitější, proto redakce Spořilovských novin připravila přehled všech povinností, jaké by měl každý chovatel domácích zvířat (především pak psů a koček) v Praze dodržovat, tak, aby neobtěžoval své sousedy, jako se tomu děje v některých domcích právě na Spořilově.

Na co je tedy třeba dát pozor?

1. Vlastník zvířete se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, např.:nesmí obtěžovat sousedy hlukem, pachem, parami, pevnými a tekutými odpady nechat obtěžovat občany na veřejném prostranství apod, nechat vnikat zvířata na sousední pozemek (!). Tato posledně jmenovaná povinnost zcela jasně dokládá, že chovatel koček porušil své povinnosti.

Pokud se spornou věc dotčených osob v objektech nepodařilo vyřešit dohodou, je obrana proti osobě odpovědné za chování zvířete, která neplní své povinnosti: buď prostřednictvím majitele domu, který má možnost dát nájemníkovi písemnou výstrahu a v krajním případě s přivolením soudu i výpověď z nájmu pro porušování dobrých mravů v domě nebo stěžovatelem přímo v soudním řízení. viz zákon číslo. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, § 3,4,5,126,127 a 711.

2. Zvíře nesmí znečišťovat veřejné prostranství – každý vlastník je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobilo jeho zvíře. Realita je však i na Spořilově taková, že pokud se nedíváme na zem, často si domů na podrážce přineseme nechtěný suvenýr.

3. Ve veřejné zeleni je zakázáno vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště, umožnit vstupovat na ně volně pobíhajícím psům.

4. Ve veřejné zeleni, která je součástí zahrad a parků uvedených v příloze č. 1 vyhlášky hl.m. Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, a v ostatní veřejné zeleni je zakázáno nechat volně pobíhat psy, pokud vlastník veřejné zeleně nepovolil výjimku z tohoto zákazu.

5. Každý chovatel zvířat je povinen učinit opatření proti úniku zvířat.

6. Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat.

7. Chov nebezpečných zvířat (např. všechny jedovaté druhy plazů, všechny druhy z řádu šelmy, všechny druhy z řádu primáti) podléhá schválení městské veterinární správy.

8. Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi a některá další zvířata držená v zajetí ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok očkováni proti vzteklině.

9. Chovatel je povinen zajistit, aby bylo neprodleně veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolat podezření z onemocnění vzteklinou.

10. Přihlašovací povinnost a poplatky ze psů upravuje vyhláška HMP.

11. Utracení psů, koček a jiných zvířat provádí za úplatu soukromí veterinární lékaři. (viz. článek o veterinárním pracovišti na Spořilovských novinách)

12. Odvoz těl uhynulých a utracených zvířat provádí za úplatu asanační služba, případné výjimky povoluje Městská veterinární správa.

13. Porušování povinností se dopustí občan, který mimo jiné tím, že týrá nebo trpí týrání zvířete neumožní zvířeti přirozený odpočinek a řádnou péči chová jedince nebezpečného druhu bez povolení nebo poruší jinou stanovenou povinnost.

14. V oblasti ochrany zvířat proti týrání – přestupky a pokuty chovatelům řeší orgány příslušné městské části, v ostatních věcech podle veterinárního zákona, není-li příslušnost dána jinému orgánu, rozhoduje Městská veterinární správa.

Pozor!!!

Porušování povinností chovatelů zvířat podle zákona na ochranu zvířat proti týrání může být posuzováno jako přestupek, podle kterého je pak možný sankční postih až do výše 15.000,- Kč, nejedná-li se o trestný čin, a to příslušnými orgány státní správy ve správním řízení. Porušování povinností stanovených veterinárním zákonem je sankcionováno městskou veterinární správou. Znečišťování veřejného prostranství psy, postihují v přestupkovém řízení orgány Městské policie ukládáním blokových pokut až do výše 1000,- Kč. Chov a přivádění zvířat do veřejných a společných zařízení upravuje celá řada metodických pokynů, směrnic, provozních předpisů a řádů domovních, školních, návštěvních, přepravních apod.