Vliv města a solení ulic na zdraví stromů

Autor: Jan Fischer <zahr.sluzby(at)volny.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 21. 02. 2005

Této problematice se věnuje několik odborných prací. Budeme z nich postupně zveřejňovat kapitoly vztahující se k situaci na Spořilově.

Vztah stromů a městského stanoviště
(Zpracováno podle SUCHARA, 1993 a KOLAŘÍK, 2000)

Kapitola: Zasolení půd
Jedná se o specifický faktor městských aglomerací a stromořadí kolem silnic. NaCl se do kontaktu s vegetací dostává jako posypový prostředek při zimním solení.
V půdě NaCl způsobuje další zvýšení hodnoty pH, vyplavování Ca2+, K+nebo Mg2+ a rozpad půdní struktury. Dochází dále ke zvýšení osmotické hodnoty půdního roztoku. Změny jsou omezeny obvykle do vzdáleností 2 - 10m od vozovky.
Do rostlin vniká přímým kontaktem přes asimilační orgány a nepřímo půdou. Rostliny našich klimatických a půdních podmínek nejsou přizpůsobeny na zvýšený obsah solí v půdě.


Přímý vliv solení na rostliny způsobuje:
- poškození pupenů, nezdřevnatělých výhonů a kůry
- odumírání kambia
- nekrózy a předčasný opad listů

Nepřímý (sekundární) vliv zahrnuje:
- iontový stres (jednostranné nahromadění iontů Na+ a Cl- ve tkáních rostlin);
- osmotický stres, odrážející se ve sníženém příjmu vody a náhlém usychání;
- omezení příjmu důležitých iontů.

Hlavní poškození dřevin se odehrávají nepřímo vlivem změněných půdních podmínek a kombinací primárního a sekundárního poškození.
Relativně odolné proti zasolení jsou rostliny, žijící v symbióze s mikroorganismy (nitrifikační bakterie, mykorhiza), dále rostliny hluboce kořenící, s malými nároky na živiny a snášející alkalické půdy.
Při působení posypové soli na dřeviny rozlišujeme mezi odolností na kontakt se solí (postřik kmene roztaveným sněhem apod.) a odolnost na zasolení půdy.
Pro snížení následků posypové soli na dřeviny je možno uvažovat o těchto opatřeních:
- snížení dávek soli
- náhrada NaCl méně škodlivými tavícími látkami
- zabránění přímému zasolení stanoviště (mechanické zábrany, zvýšení stanoviště nad úroveň terénu)
- zlepšení půdních vlastností (propustnosti)
- vhodné přihnojování (potřeba Ca a okyselení pH - CaSO4)
- předjarní prolévání půdy - vyplavení soli minimální dávkou 100 l/m2


Plné znění viz
http://www.blansko.cz/urad/106/komise/zivotni_prostredi/clanek1.php