Dopis obyvatel Spořilova o lokalitě Trojmezí

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Sport, Zdroj: Spořilováci a Trojmezí, Vydáno dne: 18. 01. 2006

Dopis obyvatel Spořilova zaslaný k reakci panu starostovi a Radě MČ Praha 4. Dopis se týká lokality "Trojmezí" a v tištěné podobě koluje po Spořilově a je vyvěšen na různých místech.

Vážený pane starosto, vážení členové rady městské části Praha 4,

My, obyvatelé městské části Prahy 4, kteří bydlíme v oblasti Spořilova jsme z veřejně dostupných zdrojů zjistili, že se v současné době chystá významná změna územního plánu v tzv. lokalitě "Trojmezí".

Jak jistě víte, jedná se o rozsáhlou oblast, která podle zadání změn územního plánu (Z 1175/06) těsně hraničí s územím městské části Prahy 4 a chystané změny mohou značně narušit a velmi negativně ovlivnit již tak špatné životní prostředí na Spořilově.

Vážený pane starosto, jako dlouholetý občan spořilovského sídliště víte, že je Spořilov doslova obklopen silnicemi, které navazují na přetíženou Jižní spojku ze tří stran. To se negativně projevuje především zvýšenou hladinou hluku a exhalacemi. Jedna z nejhorších situací v Praze je hned po Barrandovském mostě v západní části Starého Spořilova. Nejvyšší vypočtené hodnoty suspendované zátěže PM10 dosahují alarmujícího čísla 50 – 60 ľg.m-3, a to zejména podél Jižní Spojky, což je způsobeno především blízkostí vůbec nejzatíženější křižovatky v České republice s dálničním křížem Jižní spojky a magistrály, kudy denně projede přes 230.000 vozidel. Silně znečištěné je i místo v těsné blízkosti od centra křižovatky Jižní Spojky a Spořilovské, naopak východně od Sídliště Spořilov, právě v lokalitě "Trojmezí" je vzduch stále ještě "relativně" čistý."

Tento jediný volný prostor se nachází ve východním sektoru Spořilova. Jde o vůbec jediné místo na kterém se rozprostírají zelené louky, pole a sad. Jde právě o lokalitu Trojmezí. Základní informace k plánovaným změnám Územního plánu hl.m.Prahy v souvislosti s územím Trojmezí jsou ZDE (v levém sloupci viz. odkaz Z 1175)

My, občané Spořilova se obáváme, že v rámci této změny územního plánu by mohl být Spořilov i z výše uvedené poslední volné strany obklopen rušnou komunikací, která by vedla v těsné blízkosti domů za současnými retenčními nádržemi Chodoveckého potoka, který v těchto místech tvoří hranici mezi MČ Praha 4 a MČ Praha 10. Tato komunikace by se již na území jiné městské části napojila na stávající silniční síť. Tento stav by skutečně znamenal konec posledního kousku poměrně zachovalého životního prostředí na Spořilově. V současné době není jasné, o jaký druh výstavby by se v lokalitě Trojmezí jednalo. Městská část Praha 10, která navrhuje jednu z urbanistických studií, to odmítá sdělit.

Vážený pane starosto, vážení členové rady,

i když vlastní území Trojmezí neleží přímo na území MČ Prahy 4, žádáme Vás, abyste se o lokalitu Trojmezí začali intenzivně zajímat, a chránili iniciativním jednáním se zúčastněnými městskými částmi (MČ Praha 10, 11 a15) a především Magistrátem hl.m.Prahy, zájmy obyvatel Spořilova. V této souvislosti se již na Vás obrátila obyvatelka Spořilova a obdržela od Vás nekonkrétní stanovisko, které ji odkazuje na to, že se má touto problematikou zabývat v podstatě sama. S jejím svolením Vaši odpověď na její dopis otiskujeme na stránkách Spořilovských novin.

Jako vaši voliči jsme přesvědčeni, že chránit zájmy obyvatel Spořilova před další výstavbou, hlukem a exhalacemi byste měli právě vy, kteří k tomu máte k dispozici celý odborný aparát. Obyvatelé Spořilova vám k tomu mohou event. nabídnout svou laickou pomoc v rámci svého volného času.

Pro uskutečnění této námi nabízené spolupráce vás však žádáme o podrobné písemné stanovisko ke všem skutečnostem, které jsou vám v souvislosti s lokalitou Trojmezí známy (jedná se jen příkladmo o zodpovězení některých otázek, např. co obsahují jednotlivé archtektonické studie, co se bude stavět za ochranným pásmem rentenčních nádrží na konci Spořilova, kudy povedou silnice, je pravda, že se kvůli výstavbě má překládat vysoké napětí pod zem atd).

Podle našich informací jsou v současné době připraveny 3 architektonické studie. Jejich obsah nám není znám. Vy však máte možnost se s těmito návrhy seznámit a jednat pak v zájmu nás - svých voličů. Věříme, že s ohledem na blížící se termín projednávání změn územního plánu brzy písemně odpovíte na tento náš dopis a v nejbližší době zaujmete k této problematice jednoznačné stanovisko na stránkách radničních novin Tučňák.

S pozdravem a přáním mnoha úspěchů v důležitém roce 2006.

občané SpořilovaStručně o lokalitě Trojmezí pohledem ekologů.

Lokalita zvaná "Trojmezí" je území o celkové rozloze přes 2.500.000 m2 na pomezí Prahy 10, Prahy 15 a Prahy 10, těsně přiléhající k městské části Praha 4 (oblast Spořilova). Území se rozkládá se na katastrech Záběhlic, Hostivaře a Chodova. Uvažované změny v této oblasti se mají týkat funkčního využití ploch.

Je třeba vzít v úvahu, že:

1) velká část řešeného území leží v Přírodním parku Hostivař – Záběhlice (bez ohledu na hranice městských částí)

2) v území se nachází cenné nivní společenstvo, chráněné v Přírodní památce Meandry Botiče

3) územím prochází významný biokoridor ÚSES

4) v území se nachází významné krajinné prvky (VKP)

5) území je jedním z posledních fragmentů přírody, sevřených okolními sídlišti (Spořilov II, Záběhlice - Zahradní Město a Košík) a je využíváno jejich obyvateli k relaxaci a odpočinku (územím dokonce prochází i cyklistická stezka Praha – Vídeň).

Řešené území je z hlediska přírodních a krajinných hodnot velmi rozmanité, proto je nutné k jednotlivým jeho částem přistupovat individuálně podle jejich hodnoty. Za prvé je nutné respektovat současnou zákonnou ochranu Přírodního parku, Přírodní památky, prvků Územního systému ekologické stability a Významných krajinných prvků. Zároveň je však třeba zachovat krajinný ráz celého území, prostupnost, provázanost a estetickou návaznost jednotlivých částí, stejně tak jako „nárazníková pásma“ nejcennějších částí. Jako cenný podklad pro takové rozhodování se nám jeví „Krajinný plán“, který pro Městské části Praha 10, Praha 11 a Praha 15 zpracoval atelier Löw & spol., s.r.o. Brno.

Ekologové z Toulcova dvora vyjadřují eminentní zájem účastnit se všech jednání o dalším osudu této lokality. Při nich budou usilovat o takový její rozvoj, který bude postaven na respektování přírodních a historických kvalit území.


Zajímejte se více o své životní prostředí a okolí vašeho bydliště. Vyvěste text tohoto dopisu ve svém domě, tak aby se o problematice "Trojmezí" dozvěděli i ti Spořilováci, kteří si k internetu cestu nenajdou...