Petice občanů za zklidnění dopravy na celém Spořilově a za zachování ulice Hlavní jako obytné třídy

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 19. 12. 2006

Petice Hlavní ulice Vážený pane primátore, vážení radní hlavního města Prahy!
My, níže podepsaní obyvatelé Spořilova, jsme po léta vystaveni negativním dopadům ze sílícího tlaku automobilové dopravy v našem bezprostředním okolí. Naše čtvrť je těsně a úplně uzavřena do trojúhelníku „dálnic.“ Proč však ještě musíme snášet další dopravní tepnu středem Spořilova – prakticky dálniční přivaděč vedený po ulici Hlavní?
V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu připravuje Technická správa komunikací plán opravy komunikace v ulici Hlavní. Projekt připravovaný TSK však z našeho pohledu téměř žádné pozitivní změny nepřináší – právě naopak – zachovává současný stav a konzervuje charakter ulice jako „dálničního“ přivaděče. Přitom se jedná o obytnou ulici, která byla postavena pouze pro místní provoz, jako okrasná alejová třída. Okolní doprava sem byla svedena nekompetentními rozhodnutími za minulého režimu. Naše domy ovšem na takovou zátěž nebyly stavěny. Důsledkem toho je jejich soustavné poškozování. Silná intenzita tranzitní dopravy, ale i nemožnost zde zaparkovat, snižuje komfort našeho bydlení, a také cenu nemovitostí. Protestujeme proti stále narůstajícímu hluku a již neúnosnému zatížení smogem a prachem vůbec!

Co přináší plánovaná rekonstrukce? Jaký bude stav Hlavní ulice po jejím dokončení?

· Zbytečně široká vozovka (5m pro každý směr jízdy) s novým povrchem přinese nejspíš ještě rychlejší jízdu projíždějících vozidel, nadále fakticky ve dvou pruzích.
· Desítky metrů nově osazeného zábradlí opticky i funkčně rozdělí starý Spořilov na dvě části, a ještě víc podtrhnou „rychlostní “ a tranzitní charakter ulice.
· Navrhované kompletní přeložení všech přechodů v křižovatkách s ulicemi Boční I a II z původních směrů způsobí úbytek zeleně a dokonce kácení stromů.
· Přes alarmující nedostatek parkovacích míst v celé oblasti Spořilova kvůli nově navrženým přechodům ve všech ulicích zaústěných do Hlavní přijdeme o mnoho dalších míst.
· Projekt dostatečně neřeší dopravní situaci u základní školy Jižní, návrh nepřispěje k podstatnému zvýšení bezpečnosti žáků. S výše uvedeným navrhovaným řešením opravy Hlavní ulice n e s o u h l a s í m e !

· Žádáme, aby středové stromořadí v ulicích Hlavní, Boční I. a II. nebylo rekonstrukcí dotčeno a zelené pásy byly v plném rozsahu zachovány.
· Požadujeme provést takové stavební úpravy, které by nám umožnily před našimi domy autem zastavit a stát bez toho, že bude blokován průjezd autobusu, nebo spáchán dopravní přestupek.
· Z důvodu úbytku míst pro parkování automobilů nesouhlasíme s realizací nových přechodů ve všech ulicích zaústěných do Hlavní ulice.
· Jsme proti předělávání současných vyhovujících přechodů (včetně zvětšování jejich šířky) a osazování dalšího zábradlí.
· K zajištění vyšší bezpečnosti dětí požadujeme vybudování zpomalovacích prahů (nemontovaných) m i n i m á l n ě v rámci obou přechodů při základní škole Jižní.
· Za účelem snížení vysokého počtu auto havárií a zklidnění dopravy žádáme nahradit světelnou křižovatku u ZŠ Jižní kruhovým objezdem.
· Požadujeme zapracovat do projektu rekonstrukce Hlavní umístění stezky pro cyklisty ve směru k nákupnímu středisku CENTRUM s napojením na stávající cyklotrasy směr Michle, Hostivař, Braník.

Dále požadujeme dobudovat dopravní infrastrukturu v našem okolí tak, aby bylo možné veškerou tranzitní dopravu ze středu Spořilova odklonit (nebo lépe ke Spořilovu vůbec nepřivést) a vhodnými dopravními opatřeními – zrušením jednosměrky v ul. Senohrabské, zakázanými průjezdy, retardéry, šikanami, přednostmi zprava, omezením rychlosti, otevřením nových nájezdů atd. - co nejdříve zklidnit dopravu na celém Spořilově. Abychom ji jen nepřevedli do jiné lokality, požadujeme zpracovat dopravní studii.
Rekonstrukci ulice Hlavní chápeme jako příležitost a výzvu k hledání moderních a nápaditých řešení, která povedou k oživení ulice a utlumení dopravy. Nabízí se mnoho variant, jak vhodně využít nadbytečně širokou vozovku a mnohdy zbytečně široké chodníky k uspokojení potřeb nás, občanů. (Dlážděné zálivy, cyklostezka, zeleň).
Žádáme proto o zpracování nové studie na skutečnou rekonstrukci c e l é ulice Hlavní na starém Spořilově. Požadujeme, aby veřejnosti bylo umožněno zapojit se do procesu plánování a příprav celého záměru a jeho dílčích projektů. Využijme plánované rekonstrukce ul. Hlavní ke komplexnímu řešení nevyhovující dopravní situace na celém Spořilově ! Investujme veřejné prostředky racionálně a efektivně.

Petici sestavil v prosinci 2006 petiční výbor ve složení:
Bohdana Hejklová, Severní V /17, Praha 4, Spořilov,141 00
Stanislav Hrdlička, Hlavní 71, Praha 4, Spořilov, 141 00
Tomáš Ledvina, Severovýchodní V/1523, Praha 4, Spořilov, 141 00
Jana Ledvinová, Severovýchodní V/1523, Praha 4, Spořilov, 141 00
Marek Liška, Roztylské sady 1597/69, Praha 4 Spořilov, 14100

Petiční výbor zastupuje:
Ing. Jana Ledvinová, Severovýchodní V 1523, 141 00 Praha 4, tel. 272 767 631, 731 460 975

Přílohy: Podpisy občanů, kteří tuto petici podporují.