Forma budoucího památníku je jedna věc, ale důležitější je jeho obsah a sdělení

Autor: Jan Fischer <zahr.sluzby(at)volny.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 09. 11. 2008

Zahradnická studie SEZNÁMENÍ VEŘEJNOSTI SE STUDIÍ SADOVÉ OBNOVY NÁMĚSTÍ ROZTYLSKÉHO A VEŘEJNÁ DISKUZE NA TÉMA PAMÁTNÍK, JEHO OBSAH A FORMA SE KONÁ DNE 18. listopadu v úterý, od 18. hodiny, v KC SIGMA, na novém Spořilově.
Setkání organizuje Radnice Prahy 4 a navazuje na veřejnou schůzi z loňského 13. prosince, konanou ve škole Jižní k tématu znovuvztyčení pomníku Zborovským hrdinům na místě dnešního pietního místa a pohřebiště padlých z Květnového povstání v r. 1945.

Zahradnická studieJedním ze závěrů této schůze bylo většinové odmítnutí reinstalace bronzové sochy Zborováka, nebo jeho modifikací, do tohoto prostoru s tím, že budou zásadně zformulována a pojmenována jednotlivá témata našich dějin a místních událostí, která mají být vzpomenuta a uctěna. Celek pak včleněn do sadové kompozice náměstí.
Zvláštní zřetel, bude věnován obětem z řad místních obyvatel a čtyřem hrobům uprostřed náměstí – jako nedotknutelného odkazu a mementa.
Samotný budoucí Památník musí citlivě syntetizovat pojmenovaná témata piety a čitelným způsobem je prezentovat veřejnosti.
Zahradnická studieUmístění a forma budoucího památníku musí respektovat nejenom urbanizmus st. Spořilova, ale i celkovou sadovou kompozici náměstí s jeho výraznou, prostupnou hlavní osou a přirozenou dominantou kostela, a být součástí této kompozice. Na tom se pak shodly všechny zúčastněné strany.
Zástupci radnice ústy jejího místostarosty, pana Mgr Václava Krištofa, přislíbili vypracování sadovnické studie na obnovu a využití parkových ploch na Roztylském náměstí a rámcové definování formy památníku.
Dále bylo přislíbeno její veřejné projednání a možnost zapracování zásadních připomínek z řad veřejnosti v dalším stupni projekce.
Zahradnická studieTato studie je zpracována a bude Vám představena jejími zpracovateli. Zahrnuje prostor celého náměstí dole od ul Zvolenská – Trenčínská (Policie ČR), náměstím vzhůru, přes čestné pohřebiště a ul. Hlavní až po průčelí kostela. Vedle obnovy zeleně, nového mobiliáře, vodního prvku ap. přináší návrh i nové kvality a náplně pro trávení volného času.
Jako podklad pro tuto studii byla také vypracována Inventarizace zeleně a na následných jednáních byl vymezen okruh nejcennějších stávajících stromů, které budou i v rámci rekonstrukce náměstí nedotknutelné a to včetně jejich kořenového prostoru.
V další části programu nadcházející veřejné schůze budou představeny a diskutovány různé varianty podoby budoucího Památníku. Také tyto návrhy představí jejich tvůrci.
Forma budoucího památníku je jedna věc, ale důležitější je jeho obsah a sdělení. Zatím je jisté, že památník se musí obracet ke Květnovému povstání a uctít zde pohřbené oběti. Do jaké míry pak má vzpomenout dalších obětí nacistické okupace a vůbec II. odboje?
Víme také, že zde byl v roce 1937 vztyčen a po okupaci zničen pomník zborovským hrdinům o jehož obnovu a připomenutí usilují zástupci Sokola Spořilov. Spolu s připomenutím významu bitvy u Zborova chtějí připomenout úlohu ČS legií pro vznik samostatného státu a odkazu I. republiky.
Začalo se tedy mluvit o památníku hrdinům I. a II. odboje. Objevují se však i další hlasy připomínající oběti a pronásledované spoluobčany komunistickým režimem - tzv. III. odboj.

Myslím, že zde je třeba poodstoupit od tématu a zamyslet se nad posláním našeho budoucího památníku,
- má to být lokální památník obracející se hlavně k místním událostem a osudu místních lidí a pak na velmi konkrétních událostech a jednotlivých jménech zrcadlit a předávat historickou zkušenost a odkaz,
- nebo to má být památník obecnějšího a anonymnějšího záběru takzvaně například „třem odbojům“,
– nebo má snad přesahovat význam Spořilova?

Pro první variantu mluví spíše ti čtyři mrtví, ti nejsou anonymní, pocházeli odsud, měli či mají tu své rodiny. Ale patří sem i vzpomínka na legionářský pomník – i on na tomto místě zanechal svojí stopu.

Myslím, že od minulého setkání se udělalo hodně práce a dnešní pohledy na náměstí i památník již budou mnohem konkrétnější i poučenější. Myslím, že setkání bude zajímavé a jistě přinese i další názory a impulsy.

Na Spořilově 9.11.2008
Ing. Jan Fischer