Praha 10 nesouhlasí s navrženým řešením Trojmezí

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 13. 12. 2008

Rada MČ Praha 10 zveřejnila stanovisko ke Konceptu územního plánu. Z něj nás zaujala informace týkající se Trojmezí:
Lokalita Trojmezí: je zařazena v kategorii „Významná urbanizovaná rozvojová území“. V celé ploše této lokality nejsou vyznačeny plochy (nebo jen zcela minoritní) zastavitelného území. S navrženým řešením ZÁSADNĚ NESOUHLASÍME.

Požadavek:
Přeřešit území Trojmezí jako oblast s významným rozvojovým potenciálem a zařadit ji do skupiny „Významná transformační území“.
V souladu se zařazením lokality Trojmezí do kategorie „Významná urbanizovaná rozvojová území“ řešit území v souladu s podaným podnětem na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m.Prahy č. 1175/06 a Podněty m.č. Praha 10 z 04/2008. Všechny podané dílčí změny v území řešit jako celek.


Dovolte mi krátkou reakci:
- v prvním návrhu Konceptu Územního plánu není opravdu v tzv. Trojmezí navržena prakticky žádná nová zastavitelná plocha. Naším cílem bude, aby tomu tak bylo i v konečné verzi územního plánu.
- V Konceptu územního plánu je sice poblast řazena do skupiny "významná rozvojová území" , ale v textu je vysvětleno, že zástavba tohoto území je nereálná (ochrana přírody, problematická dopravní obslužnost apod.)
- Navíc je území již v Zásadách územního rozvoje je zařazeno do oblasti, kde se střetávají podmínky ochrany přírody a krajiny s požadavky na rekreaci obyvatel.... - o bytové či jiné zástavbě ani slovo.
- V Územně analytických podkladech je území zařazeno mezi oblasti s výraznými požadavky na rekreaci a jiné využití 4/1
- Změna Územního plánu sídelního útvaru hl. m.Prahy č. 1175/06 nikdy nebyla upřesněna a dopracována do podoby, kdy by bylo jasné konkrétní záměry na změny funkčního využití konkrétních parcel s podněty všech 3 městských částí z jara tohoto roku se můžete seznámit na: http://www.toulcuvdvur.cz/trojmezi/aktuality.html
Ing. Jan Chvátal
předseda ZČ HB Botič
Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr