Chceme zelené Trojmezí, shodla se většina diskutujících

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 16. 11. 2009

Přírodní prostředí na Spořilově bohužel neexistuje.Pro zachování současného využití území známého jako Trojmezí se vyslovila naprostá většina z více než stovky diskutujících na čvrteční veřejné debatě s názvem "Zůstane Trojmezí zelené?". Zástupci tří městských částí mohli občany informovat o představách svých radnic o využití území. Občané měli naopak jednu z mála příležitostí zeptat se zodpovědných pracovníků a odborníků nejen na využití dotčené lokality, ale i na problematiku územního plánu a možnosti občanů zasáhnout do jeho podoby.

Debaty se jako hosté zúčastnili pražský radní pro životní prostředí Petr Štěpánek, místostarosta MČ Praha 15 Michal Fischer, zastupitel v Praze 11 a předseda tamního výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Daniel Urban, radní Prahy 10 Roman Rogner, Jan Chvátal z Koalice občanských sdružení Trojmezí a architekt Tomáš Vích. Za Arniku hovořili právní expert Centra pro podporu občanů Lukáš Matějka. Přítomna byla také pražská zastupitelka Eva Tylová či starosta Prahy 4 Pavel Horálek. Pražský radní zodpovědný za územní rozvoj Martin Langmajer pozvání na debatu nepřijal, mezi diskutujícími byl ale Jaroslav Dvořák ze sekretariátu radního.

Petr Štěpánek v úvodu debaty zmínil, že s názvem Trojmezí přišli developeři a je zavádějící. Ještě donedávna bylo území známo výhradně jako přírodní park Hostivař - Záběhlice a Přírodní památka Meandry Botiče. Otázka tohoto území jako zelené plochy je podle něj otázkou budoucnosti ochrany přírody v Praze. Přírodní park nepokrývá sice celou plochu lokality, o jejíž zástavbě se rozhoduje, ale zástavba je plánovaná přímo na hraně chráněného území, bez dodržení ochranného pásma. Radní Štěpánek se vyslovil také pro zachování současného využití území, tedy dle stávajícího územního plánu, kde je území vedeno jako nezastavitelné. S tím souhlasí i Jan Chvátal z Koalice občanských sdružení Trojmezí, podle něhož i návrh v konceptu nového územního plánu poskytuje prostor pro rozvoj rekreační funkce lokality.

Z městské části Praha 10, která iniciovala návrh na zástavbu v současném rekreačním území, byl ochoten zúčastnit se debaty pouze radní Roman Rogner, který je odpůrcem návrhu. Informoval mimo jiné o způsobu, jakým rada městské části návrh změny územního plánu schválila - návrh radní obdrželi až v den jednání, aniž by bylo zřejmé, odkud návrh pochází. Starosta ani další zástupci městské části na setkání s občany nepřišli.

Často byla zmiňována také otázka dopravního napojení lokality na stávající komunikace. Starosta MČ Praha 4 Pavel Horálek, který se debaty zúčastnil v plénu, zopakoval usnesení rady této městské části z července loňského roku. Rada městské části Praha 4 tehdy zaujala nesouhlasné stanovisko k přímému dopravnímu propojení ulice Hlavní a přilehlého okolí Záběhlic s oblastí Trojmezí, a to z důvodu nezvyšování současné dopravní zátěže Spořilova, zejména ulice Hlavní. Území se vlivem předchozí výstavby dostalo na hranici dopravní kapacity a další automobily se do okolních ulic jednoduše nevejdou. Další zátěž by navíc zřejmě způsobila překračování hygienických limitů pro znečištění ovzduší a hluk.

Znovu zazněl bohužel i zavádějící argument, že městské části nejsou vlastníky dotčených pozemků a tudíž mají jen malou možnost, jak podobu lokality ovlivnit. "Městské části si mají být vědomi hodnoty ploch na svém území a buď je neprodávat, nebo je odkoupit dříve, než spekulanti," zdůrazňuje Lukáš Matějka z Arniky. "Městské části navíc mohou podávat připomínky k územnímu plánu, takže právě teď přichází příležitost ukázat, jaké plány s Trojmezím skutečně mají," dodává právník.

Radní z Prahy 10 Roman Rogner vyzval přítomné občany, aby se obraceli na své radnice s požadavkem na péči o zanedbané území. Reagoval tak na tvrzení Michala Fischera z Prahy 15. Ten zmínil například nebezpečí nezakrytých kanálů či nelegální příbytky bezdomovců. Podle něj je navrhovaná zástavba vhodným řešením těchto problémů a má zaručit, že území bude využito jako celek namísto postupného "okrajování".

Lokalita známá jako Trojmezí leží na rozhraní tří městských částí - Praha 10, 11 a 15. V současnosti se jedná o plochu se zelení, poli a loukami. Obyvatelům velkých sídlišť, která ji obklopují, slouží pro rekreaci. V návrhu tzv. celoměstsky významných změn stávajícího územního plánu Prahy však Praha 10 navrhuje využití této plochy pro rozsáhlou obytnou zástavbu (více zde). Koncept nového územního plánu sice počítá se zachováním rekreačního využití, začne platit nejdříve v roce 2012, zatímco změny územního plánu mohou platit mnohem dříve.

V současnosti - do 9. prosince - mohou lidé připomínkovat koncept nového územního plánu. Pokud jde o změny stávajícího územního plánu, zřejmě už na své listopadové schůzi bude hlasovat o dalším zpracování balíku II. vlny celoměstsky významných změn Zastupitelstvo Hlavního města Prahy. Po dopracování návrhu zadání bude zastupitelstvo o změnách hlasovat ještě jednou.

Renata Chmelová
Koalice občanských sdružení Trojmezí