Občanské sdružení Spořilov: Další petice - tentokrát k návrhu nového územního plánu

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 04. 12. 2009

Během měsíce se na petičních arších o.s. Spořilov objevilo téměř 500 podpisů. Petiční akce o tomto víkendu bude uzavřena - takže neváhejte a pokud s níže uvedenými námitkami souhlasíte, podepište se. Poslední příležitost je o tomto víkendu po bohoslužbě v kostele sv. Anežky a Patronů českých na Roztylském náměstí!Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního plánu
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

V Praze dne 29. listopadu 2009

Věcné námitky a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu hlavního města Prahy k podání šesti námitek v oblasti starého Spořilova, k.ú. Záběhlice

My, níže uvedení a podepsaní občané Prahy, uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, věcně shodné námitky ke konceptu a návrhu územně plánovací dokumentace. Na základě těchto níže upřesněných námitek zmocňujeme k podání námitky a k našemu dalšímu zastupování při projednání námitky ve smyslu § 23 odst. 3 stavebního zákona zástupce veřejnosti.

Předmětná územně plánovací dokumentace:
- koncept a případný návrh Územního plánu hl. m. Prahy, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 7/1 ze dne 31. 5. 2007

Znění námitek:
I. / Požadujeme, aby do textové i grafické části – Hlavního výkresu V2 a výkresu V4-Doprava a případně V4v-Doprava varianty byly zahrnuto řešení dopravy a dopravní stavby ve smyslu námitek č. 1 a 2 a výsledné řešení bylo zahrnuto do části Veřejně prospěšné stavby a opatření (V7). Námiktka č. 1 a 2.
II. / Požadujeme, aby následující pozemky byly v novém územním plánu funkčně vymezeny jako nezastavitelná území – zeleň, a to „Zeleň parková“ – ZP: námitky č 3, 4 a 5.
III. / Požadujeme aby v textové i grafické části – S8 - Výškové limity byla pro zástavbu Starého Spořilova snížena prostorová regulace výškového limitu výstavby na max. 3 NP. Námitka č. 6.


Věcná námitka č. 1 – řešení ramp na MÚK Jižní spojka – 5. května a řešení řízených křižovatek Chodovská – rampa Jižní spojky a Spořilovská – rampa Jižní spojky – Severní I spolu s překvalifikováním Spořilovské ulice na městskou sběrnou komunikaci.

Věcná námitka č. 2 – nové dopravní řešení MÚK Jižní spojka – 5. května s variantou vypuštění rampy z Jižní spojky do ul. Hlavní, resp. Severní XI.

Věcná námitka č. 3 – pozemky k.ú. Záběhlice, č.parc. 5810/1, 5810/2, 5810/3, 5810/4, 5810/5 (původně parcela č. 5810 – nejjižnější část Roztylského náměstí mezi ulicemi Jihovýchodní III. a IV.) a č.parc. 4391, 4392, 4393, 4394, 4395 (parkové úpravy okolo budovy kostela sv. Anežky České na Roztylském náměstí).

Věcná námitka č. 4 - pozemky k.ú. Záběhlice, č.parc. 4860, 5007 (ul. Jihovýchodní IV.), č.parc. 5832, 5802, 5800, 5797, 5796, 5794, 5793, 5792, 5791, 5789, 5790 (ul. Boční I.), č.parc. 5084 (ul. Jižní VII.), č.parc. 5098 (ul. Jižní IX.), č.parc. 5229, 5415, 5815, 5817, 5827 (ul. Boční II.), č.parc. 5823/1, 5823/4, 5824, 5825, 5828, 5829, 5830, 5833, 5834, 5835, 5836 (ul. Hlavní), č.parc. 3993 (Severozápadní V.), č.parc. 4012/2 (Severozápadní IV.), č.parc. 3864 (Severozápadní I.).

Věcná námitka č. 5 – pozemek k.ú. Záběhlice (část rozsáhlých parcel), přesně vymezený ulicemi Holčovická – Lešanská – Hlavní a hranou svahu ke Spořilovské spojce – parkově upravená plocha.

Věcná námitka č. 6 – Požadujeme v části prostorové regulace snížení výškového limitu výstavby na Starém Spořilově.

Odůvodnění námitek:
Ad 1) V konceptu Doprava není zahrnuto, a je tedy neřešeno nové napojení Spořilova na nadřazenou komunikační síť. Požadujeme řešení ramp na MÚK Jižní spojka – 5. května spolu s řešením řízených křižovatek Chodovská – rampa Jižní spojky a Spořilovská – rampa Jižní spojky – Severní I. a jejich doplnění, které umožní co nejvíce možných křižovatkových pohybů. Součástí řešení je i požadavek na překvalifikování Spořilovské ulice na městskou sběrnou komunikaci.

Ad 2) V konceptu Doprava není zahrnuto nové dopravní řešení MÚK Jižní spojka – 5. května s variantou vypuštění rampy z Jižní spojky do ul. Hlavní, resp. Severní XI., pro omezení stávající tranzitní dopravy obytnou čtvrtí.

Ad 3) Jedná se o původní urbanistický koncept zahradního města Spořilov a jeho realizovaný stav. V tomto případě jde o součást centrálního parkového osového kříže a jeho hlavní části, svislého pásu parků - parkově upraveného Roztylského náměstí. Soubor těchto ploch je navíc zařazen do systému celoměstsky významné zeleně. Funkčně se jedná o nezastavitelný „Veřejný prostor“, který tuto funkci i plní. Do tohoto Veřejného prostoru požadujeme zařadit také parcely 5810/ 1-5 a jejich okolí.
V návrhu nového ÚP jsou tyto pozemky navrhovány jako „Plochy bydlení“; požadujeme zařazení do ZP.

Ad 4) Tyto plochy jsou součástí původního a realizovaného konceptu zahradního města Spořilov z dvacátých let minulého století. Jedná se o programovou náplň velkorysého urbanistického konceptu, který spolu s funkcionalistickou architekturou je v návrhu na památkovou ochranu. Jedná se o kosterní a doplňkové plochy zeleně, které spolu s hlavním osovým křížem parků vytvářejí charakter a ráz této městské čtvrtě. Jde o původní plochy zeleně, s vlastními parcelními čísly, i dnes obhospodařovanými jako parková zeleň.
V návrhu nového ÚP jsou tyto pozemky navrhovány jako „Plochy bydlení“; požadujeme zařazení do ZP.

Ad 5) Jedná se o souvislou parkově upravenou a využívanou plochu. V návrhu ÚP je plocha vedena jako „Plochy smíšené“, což neodpovídá současnému stavu a požadavku obyvatel. I zde požadujeme zařazení do ploch ZP.

Ad 6) Požadujeme v plochách prostorové regulace snížení výškového limitu výstavby na Starém Spořilově z navrhované výšky do 5 podlaží na hodnotu do 3 podlaží. Je nezbytné dosáhnout zachování hmotového řešení stávající řadové výstavby k samostatně stojícím objektům. Umožnění pětipodlažní zástavby by výrazně narušilo mimořádné architektonické a urbanistické kvality jednotného (max. 2+1 podlažního) konceptu zahradního města. Růst podlažnosti vyžaduje řešení dopravy v klidu, které není v podmínkách stávající zástavby možno naplnit.

Zmocnění zástupce veřejnosti:
Občanské sdružení Spořilov
Zastoupené jeho místopředsedou Jindřichem Vaňkem

Přijetí zmocnění zástupcem veřejnosti:
Jindřich Vaněk, jako místopředseda Občanského sdružení Spořilov, toto zmocnění přijímá.

Tyto věcné námitky jsou zároveň námitkami zástupce veřejnosti k novému územnímu plánu hlavního města Prahy.

V Praze dne 29. listopadu 2009

Jindřich Vaněk
místopředseda Občanského sdružení Spořilov
Hlavní 505/49, Praha 4, PSČ 141 00
IČO: 28551737