Na Roztylském náměstí vzniknou další nová hřiště, chceme je vůbec?

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 15. 08. 2010

Přeposílám informaci o chystané změně plochy Roztylského nám. na veřejný park - znamená to, že by zde mimo jiné mohlo dojít k podobné situaci jako ve Strašnicích, kde radnice chtěla protěžovat aktivity jisté firmy a veřejný prostor zastavět oplocenými komerčními hřišti (tenis, minigolf, atd.). Strašnickým se tento záměr naštěstí podařilo zvrátit....

S pozdravem

Aleš Kulhánek
o.s Zelené Roztyly

Na úřední desce ÚMČ Praha 4 byl vyvěšen dne 5.8. 2010 NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y nazvané „Obnova a využití parkových ploch Roztylského náměstí - Dětské a sportovní hřiště“. Na pozemku parc.č. 5841 (podle katastru nemovitostí druhu ostatní plocha) v katastrálním území Záběhlice v Praze 4 se umisťuje stavba: Dětské a sportovní hřiště.

V podmínkách je mj. uvedeno:
- Upravovaná plocha dětského a sportovního hřiště (dále jen „plocha hřiště“) bude v celé šířce pozemku parc.č. 5841 v k.ú. Záběhlice v Praze 4 a bude mít max. délku 70 m od severní hranice tohoto pozemku.
- Plocha dětského a sportovního hřiště bude členěna pravidelnou pravoúhlou sítí komunikací pro pěší. V podélné ose hřiště bude probíhat chodník o šířce 3 m, který bude navazovat na dva příčné chodníky o šířce 3 m, probíhající mezi západní a východní hranicí pozemku parc.č. 5841 v k.ú. Záběhlice v Praze 4, umístěné ve vzdálenosti 37,4 a 63,4 m od severní hranice tohoto pozemku. Chodník v podélné ose hřiště bude dále pokračovat severním směrem v délce 10,5 m a dále bude na něj navazovat příčný chodník šířky 1,5 m a délky 37,6 m, umístěný podél jižní strany hřiště pro míčové sporty. Na chodník v jižní části plochy hřiště budou při západní i východní hranici pozemku parc.č. 5841 v k.ú. Záběhlice v Praze 4, po obou jeho stranách, navazovat zpevněné plochy o max, rozměrech 6,4 x 1,3 m pro umístění parkových lavic, delší stranou orientované podél tohoto chodníku.
- V jižní části plochy hřiště budou umístěna 2 dětská hřiště o max. rozměrech 15,4 x 15,0 m, včetně chodníku a lavic po obvodu hřišť, delší stranou orientovaná ve směru podélné osy plochy hřiště. Hřiště budou umístěna po obou stranách chodníku v podélné ose plochy hřiště a severní stranou budou navazovat na střední příčný chodník v celkové ploše hřiště. Na jednom z hřišť bude umístěna lanová průlezka pro menší děti o max. půdorysných rozměrech 4,9 x 6,1 m a s max. výškou 2 m a 4 drobné herní prvky. Na druhém hřišti bude umístěna lanová průlezka pro větší děti o max. půdorysných rozměrech 9 x 12, 7 a s max. výškou 5,8 m. Na dvou stranách dětských hřišť budou umístěny betonové lavice s dřevěným sedákem a na jedné straně dětských hřišť budou umístěny dřevěné lavice ve tvaru hranolu.
- V severní části plochy hřiště bude umístěno hřiště pro míčové sporty (polyfunkční hřiště) o max. rozměrech 32,6 x 15,5 m, delší stranou orientované kolmo na podélnou osu plochy hřiště. Příčná osa hřiště bude v podélné ose plochy hřiště a jižní strana hřiště bude navazovat na severní stranu chodníku šířky 1,5 m, umístěného na severním konci chodníku šířky 3 m, probíhajícího v podélné ose hřiště. Plocha tohoto hřiště bude ze tří stran opatřena ochrannou provazovou sítí na konstrukci z ocelových profilů o max. výšce 4 m. Na jižní straně chodníku podél tohoto hřiště budou umístěny betonové lavice s dřevěným sedákem, v celé délce hřiště.
- Terén v místě jednotlivých hřišť bude výškově vyrovnán do roviny. Terén v místě dětských hřišť bude upraven svahováním a terén v místě polyfunkčního hřiště bude upraven pomocí opěrné gabionové zdi. Terén v místě tohoto hřiště, po obvodu vymezený gabionovými zdmi, bude upraven v ploše o max. rozměrech 37,6 x 19,5 m.
- 9. Zbývající upravovaná plocha hřiště bude ozeleněna. Na ploše mezi gabionovou zdí kolem polyfunkčního hřiště a herní plochou tohoto hřiště budou vysazeny půdokryvné keře. Po obvodu řešené plochy při hranici pozemku parc.č. 5841 v k.ú. Záběhlice v Praze 4 budou vysazeny vzrostlé stromy.
- Pro provoz hřiště bude zpracován provozní řád, specifikující vymezenou dobu provozu max. do 22 hodin.
- Stavba bude koordinována s novou koncepcí parku na Roztylském náměstí.