Komentář ke zveřejněným zprávám o měření imisí u Spořilovské spojky

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Doprava, Zdroj: jruzicka11@seznam.cz, Vydáno dne: 25. 11. 2010

Měření kvality ovzduší v lokalitě Spořilovská proběhlo na podzim roku 2010 ve dvou termínech u Polikliniky Božkovská a dále na parkovišti Auto Palace Spořilov. V obou případech byly překročeny ve většině měření 24-hodinové imisní limity pro polétavý prach a s velkou pravděpodobností budou překračovány roční imisní limity oxidu dusičitého pro ochranu zdraví lidí a dále oxidů dusíku pro ochranu ekosystémů a vegetace. Při druhém měření došlo k výraznějšímu překročení limitů těchto znečišťujících látek, protože vybrané místo bylo více exponováno výfukovým plynům a nebyly zde žádné významné překážky.

Při prvním měření byla stanice monitorující ovzduší umístěna v zeleni, za asi desetimetrovým valem a dle větrné růžice převažovaly západní větry (tedy směr od polikliniky), případně bezvětří. Ve druhém případě pak dominovalo jihozápadního proudění a bezvětří. Tentokrát se měření více přiblížilo skutečné situaci, když vzhledem k přímé expozici pocházely škodliviny zejména z oblasti Spořilovské. Vzhledem k převažujícímu směru větru byl také významně omezen případný vliv dopravy z Jižní spojky. Osobně jsem po několik dnů situaci sledovala a zaznamenala také častý vítr od východu, který přinášel vzduch ze sídliště a sadu. Při měření však byly čtyři dny volna, kdy byl kromě kamiónů značně omezený i provoz autobusů a lehké dopravy.
A nyní přímo k výsledkům - 1. měření překročilo limit ve 4 po sobě jdoucích pracovních dnech (Po-Čt), kdy hodnoty polétavého prachu dosahovaly 57, 67, 63 a 60 ug/m3. Spořilovskou tyto dny projíždělo 52-55 tisíc aut denně, z tohoto počtu asi 10 tisíc kamiónů. V sobotu se neměřilo. V neděli se doprava snížila asi o 20 tisíc aut (odpolední a večerní zákaz jízdy kamiónů) a limity nebyly překročeny, stejně jako ve čtvrtek a pátek na začátku měření, kdy sice byla doprava na svém maximu, ale stály zde po většinu dne kolony.
Ve 2. měření hodnoty polétavého prachu také přesáhly limit ve 4 dnech (So-Út), když bylo zaznamenáno 55, 78, 91 a 79 ug/m3. Čtvrtek a pátek byly sváteční dny a doprava klesla asi o 10 tisíc aut, v pátek se ale neměřilo. Doprava o víkendu pak odpovídala běžné situaci, tedy snížení přibližně o 20 tisíc aut, ale vzhledem k větší expozici této lokality škodlivinám přesahoval polétavý prach limity. Poměrně nízké hodnoty ze středy a čtvrtka následujícího týdne pak mohou být důsledkem působení silného větru, který vanul z východního směru a většinu znečištění tak odnášel na Starý Spořilov. Opět se vytvářely kolony kamiónů po většinu dne. Koncentrace polétavého prachu mezi 80-90 ug/m3 můžeme považovat za hodnoty přibližně odpovídající skutečnému znečištění ze Spořilovské. Riziko pro zdraví obyvatel je velké, vzhledem k prokázaným vlivům této škodliviny na nemocnost a úmrtnost.
Kvalita ovzduší je zcela jistě nejhorší v centru Spořilova, kde je škodlivinami zasažena největší část populace. Převážná část obyvatel našeho sídliště navštěvuje obchodní středisko. V této oblasti se sčítají negativní vlivy průjezdu několika desítek tisíc aut (včetně kamiónů) na Spořilovské, dále na Hlavní a přiléhajících ulicích jezdí tisíce autobusových spojů a desetitisíce lehčích automobilů, často zde máme další dálnici. Popojíždění aut a autobusů v jednom jízdním pruhu, díky parkovišti před obchodním střediskem, vše ještě umocňuje. V této oblasti se tedy velice snadno můžeme dostat trvale na hodnoty polétavého prachu vyšší než 100 ug/m3. Podstatné zvýšení se samozřejmě týká i ostatních škodlivin z dopravy.
Požadovat trvalou monitorovací stanici u mostu na Hlavní ulici a dále monitoring vnitřního prostoru, kde se znečišťující látky kumulují v mnohonásobně větších koncentracích, je ale vzhledem k dlouhodobé realizaci riskantní. Předběžné výsledky dotazníkového šetření, u zatím asi 250 obyvatel žijících v blízkosti Spořilovské, již totiž prokázaly u většiny zcela zásadní vliv poškození životního prostředí na zdravotní stav, respektive došlo ke zhoršení původních nemocí, výskytu některých nových onemocnění, a také se objevilo mnoho alergických reakcí. Většinu respondentů trápí nadměrný hluk. Domnívám se proto, že kamióny by měly být z oblasti Spořilova okamžitě odvedeny. Včera bylo již pozdě.

RNDr. Jana Růžičková, CSc.