Masarykův odkaz sokolstvu

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 06. 03. 2011

Masarykovo demokratické hnutíPrezident Osvoboditel - T. G. Masaryk * 7.3.1850 + 14.9.1937


Motto:
„Každý pravý, opravdu svědomitý Sokol bude strážcem, tedy politickým a sociálním pracovníkem naší republiky, naší demokracie“.
T. G. Masaryk. (6. 2. 1919)

Dne 17. května 1919 pronesl TGM k Sokolům v Plzni tato slova:
„Když jsme v Rusku tvořili legionáře, byla pro nás sokolská myšlenka jednou z těch složek, ze kterých jsme vybudovali svou první československou armádu. Vedle tradicí husitských a táborských byla to idea sokolská, která nás vedla – disciplina i řád sokolský, které jednotlivci znali a které se jim staly druhou přirozeností. Toto sokolství se vlilo v naši vítěznou armádu.
Vám, Sokolům, nastává nyní pěkný třebaže těžký úkol, abyste teď plně ztělesnili ideu sokolstva: Co je to ? Mám-li se dovolávat nejlepších zásad našich zakladatelů sokolstva – Jindřicha Fügnera, Miroslava Tyrše a jiných – není to jen krásně vypracované tělo, které ztělesňuje ideu sokolskou. Je to bratrství, které se vždy v Sokole pěstovalo, je to také duchovní stránka, ta zvláštní přesnost , kterou sokolstvo pěstuje a musí pěstovat, čestnost v životě domácím, čestný kamarád kamarádu a čestný odpůrce nepříteli, bude-li toho třeba .“

„Sokol, jeho zásady a ideály, byly nám vzory a školou.“
(T. G. Masaryk)

Dne 28. října 1919 přednesl TGM při slavnostní schůzi Národního shromáždění Republiky Československé v Praze toto poselství:
„Budiž zdůrazněno se vší rozhodností, že nový stát, že republika a demokracie potřebují vedle svého administrativního aparátu a armády také pevný mravní základ. Bez mravných, bez charakterních jedinců, bez zdravých rodin, bez věrného přátelství, bez loajálnosti k různým společenským organizacím, jejímiž jsme členy, bez solidnosti ve vší naší činnosti, nemůže být silné republiky. Demokracie bez uznání mravní autority, autority zásad a povolaných osob, je nemožná.“

Tomáš Garrigue Masaryk popisuje svoji životosprávu v Čapkových Hovorech s T.G. Masarykem velmi prostě takto:
„Když ráno vstanu, vykoupám se ve studené vodě a pak sokoluju – mám na to svůj vlastní systém. Denně hodinu až dvě chodím nebo si vyjedu na koni; snesu teď v sedle dobře dvě až tři hodiny, ale před několika léty jsem jezdíval i pět hodin..“

Jindy se Masaryk obrací k sokolstvu s výzvou, která v plné míře platí i dnes:
„Pokračujme dál na započaté dráze, zachovejme ducha, který žije v sokolstvu a brzy bude opět považováno za čest být Sokolem ! Ať nás všechny spojuje láska k vlasti, buďme jednotní a svorní, ať bohatý bratrem tomu, komu osudem bylo méně přisouzeno, ať každý, kdo pracuje duševně, je upřímným bratrem Sokola, jehož pěst zdobí mozoly poctivé práce. Buďme střídmí v jídle i pití, buďme však rázní a vytrvalí nejen v našem konání, ale i v prosazování myšlenky sokolské, aby vždy jméno Sokola slavně znělo!“

(Z Masarykových výroků o Sokolu a sokolství sestavil Vladimír Prchlík)