Na Spořilově máme národní kulturní památku

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 10. 05. 2011

ZborovákDíky vytrvalému úsilí a spolupráci spořilovských společenských organizací s Národním památkových ústavem v Praze se podařilo povýšit historické území Spořilova vymezené Římskokatolickým chrámem svaté Anežky České, Národním hřbitovem s památníkem bojovníkům z Pražského povstání a historickým pomníkem Hrdinům od Zborova, za zákonem památkově chráněnou kulturní památku České republiky.

Na základě rozsáhlého řízení byl prostor kostela sv. Anežky České č.p. 2500 na poz. parc.č.4391, k.ú.Záběhlice, spolu s pozemky parc.č. 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 5829, 5842, k.ú. Záběhlice, Praha 4 – Spořilov podle zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky č.j.MK 10417/2011 OPP ze dne 9.2.2011 prohlášen za kulturní památku. Nedílnou součástí výroku tohoto rozhodnutí je zákres umístění předmětné kulturní památky do kopie katastrální mapy.

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče obdrželo podnět od Národního památkového ústavu ze dne 20.11. 2009, vyhodnotilo jej kladně a shledalo důvodným k zahájení řízení o prohlášení výše uvedených nemovitostí za kulturní památku.

Kostel sv. Anežky České byl postaven v letech 1934 – 1935 podle plánů projekční kanceláře spořilovského architekta Stanislava Režného. Samotný projekt provedl ruský architekt Nikolaj Pavlovič Paškovskij*), který tam byl zaměstnán jako šéf projekční kanceláře. Paškovskij patří k nejvýznamnějším příslušníkům ruské kulturní emigrace a inteligence působící v předválečném Československu. Přišel jako ruský emigrant do Prahy v roce 1921. Projektoval pravoslavné kostely na Podkarpatské Rusi, např. v Rakošině, v Ruském a v Mukačevu. Navrhl také chrámy pro ruskou menšinu v Bruselu a ve Varšavě. Mimo spořilovský kostel sv. Anežky České se v Praze Paškovskij účastnil ještě v roce 1924 při úpravách zvonice a krypty, v roce 1941 se podílel na výzdobě ruské kaple na Olšanech podle projektu prof. Vladimíra Alexandroviče Brandta z roku 1924.

Oproti původnímu návrhu kostela provedl arch. Režný úpravu věže jejím zvýšením o nejvyšší zúženou část jako dominantu Spořilova. V literatuře jsou mylně označováni za autory Karel Polívka a Vlastimil Brožek, kteří byli ale pouze autory prvního, neuskutečněného návrhu na stavbu kostela.

Národní památkový ústav k historii objektu uvádí: „Území Spořilova bylo součástí Velké Prahy od jejího vzniku v roce 1922. Spořilov je jedním z nejstarších zahradních měst v Praze. Stavebníkem čtvrti bylo stavební družstvo Spořilov, založené v roce 1924 Městskou spořitelnou na Královských Vinohradech. Výstavba probíhala v letech 1926 – 1929 podle územního regulačního plánu, který zpracovali architekti Josef Barek a Josef Bertl. Autory většiny obytných domů byli architekti Karel Polívka a Vlastimil Brožek. Centrem Spořilova se stalo náměstí, na které byl v roce 1935 vybudován kostel sv. Anežky České, v roce 1937 byl v ose náměstí odhalen pomník Hrdinům od Zborova (roku 1940 odstraněn ) a v roce 1945 vznikl národní hřbitov."

V období první republiky bývala tato pietní místa, připomínající oběti první světové války, obvykle umísťována v urbanistické souvislosti se sakrálními stavbami – zde v předpolí kostela. Řešení je typické pro období první republiky a její národní cítění, s nímž hledala výraz pro vyjádření základních myšlenek, na nichž byla založena. Připomíná ideje a oběti, které předcházeli jejímu vzniku. V této souvislosti zde byl logicky umístěn i pomník hrdinů bitvy u Zborova. Byl slavnostně odhalen dne 25. června 1937 a odstraněn na příkaz protektorátních úřadů dne 10. června roku 1940. Celé náměstí s kostelem a s pomníkem svým osovým uspořádáním představovalo unikátní urbanistické řešení.
Na původním místě pomníku byli v roce 1945 pohřbeni čtyři spořilovští občané, kteří zahynuli v květnu roku 1945 v Pražském povstání a bylo zde zřízeno pietní místo, t.zv. Národní hřbitov.

Ministerstvo kultury České republiky dospělo k závěru, že kostel sv. Anežky České v Praze 4 – Spořilově spolu se svým předpolím splňuje podmínky pro prohlášení věci za kulturní památku ve smyslu ustanovení § 2 Zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči, které vstoupilo v platnost dne 29. 3. 2011.

Na závěr odůvodnění rozhodnutí Ministerstvo kultury České republiky se uvádí:
„Navržený areál národní kulturní památky na Spořilově tak představuje významný doklad meziválečné sakrální architektury a tvoří přirozenou architektonickou dominantu této pražské vilové čtvrti Spořilova.“

Je velkou poctou a ctí pro všechny spořilovské občany nésti slavnostní označení Národní kulturní památka s jejími nejcennějšími kulturními statky. Jde o jedinečnou, zcela výjimečnou událost pro celý Spořilov a okolí s významem překračujícím naši drahou obec ! Važme si proto vždy této pocty a výsady !
*) Nikolaj Pavlovič Paškovskij (1897 – 1970) – autor projektu kostela sv. Anežky České, bojovník proti bolševikům a angažovaný ruský emigrant v Československu. Po válce neunikl pozornosti sovětské NKVD (tajná policie). Již dne 14. května 1945 (!) byl zatčen a eskortován do Sovětského svazu, kde byl vězněn v letech 1945 až 1955 v gulagu v oblasti Karagandy. Paškovskij jako jeden z mála přežil trýznění v gulagu a vrátil se v roce 1955 do Prahy. Zemřel dne 12. ledna 1970 a je pochován na Olšanských hřbitovech v Praze.