Zborovák opět na scéně

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 18. 05. 2011

Je až k neuvěření s jakou zarputilostí několik lidí stále dokola prosazuje ideu, která byla veřejností, odborníky i zástupci místní správy a samosprávy opakovaně odmítnuta.
Pakliže si stále nepřejete mít v srdci Roztylského náměstí naddimenzovanou sochu útočícího bojovníka, je nutno se opět a jasně vyjádřit.
Nejde o neúctu k historii. Uvítáme vhodnou a estetickou připomínku hrdinů a padlých všech tří odbojů, zejména těch, kteří jsou nějak propojeni s historií Spořilova.

Co se v poslední době událo?
Zastupitelstvo naší MČ Praha 4 na svém zasedání dne 7.4.2011 přijalo následující usnesení: „Zastupitelstvo podporuje vytvoření pietního pomníku bitvy u Zborova a památky legionářů na Roztylském náměstí na Spořilově.“
Tímto usnesením jsme zaskočeni a velice znepokojeni, neboť zcela očividně odporuje závěrům Komise Rady městské části Praha 4 pro rekonstrukci pietního místa na Spořilově z r. 2009.


Část obměněného zastupitelstva radnice Prahy 4, zřejmě vyslyšela zastánce obnovení a znovuvztyčení původní sochy bojovníka od Zborova z r. 1937 a otevřela tak další pokračování sporu o sochu, který jsme již všichni měli za uzavřený. Návrat a znovuvztyčení sochy legionáře útočícího na bodák v nadživotní velikosti z r. 1937 do současného pietního prostoru Národního hřbitova, byl v posledních více než deseti letech mnohokrát diskutován a vždy opakovaně odmítán jako nevhodný, či nemožný.

Návrh na vytvoření pomníku tentokrát předložil zastupitelstvu jeho člen Ladislav Kunert z TOP 09. viz: http://www.praha4.cz/path/usn?l=1&idUsn=770&dlOrgan=2

Obecná formulace o „vytvoření pietního pomníku“ by nemusela přímo znamenat návrat sochy a mohla by odpovídat závěrům Komise: „Komise jednomyslně přijala usnesení, v němž konstatuje, že nesouhlasí s obnovením pomníku „bojovníka od Zborova“ v původní podobě, a to i např. ve zmenšené podobě nebo na zmenšeném podstavci.“ (zápis ze dne 22. 6. 2009). Z této domněnky nás ovšem v zápětí vyvádí přímá reakce p. Kunerta a Vlasáka (Sbor pro obnovu Zborováka) na náš protest, který jsme zaslali všem zastupitelům. Ve svojí reakci totiž jasně hovoří o obnově původního pomníku!

Co již bylo dohodnuto a nyní je porušeno?
Za Občanské sdružení Spořilov musíme konstatovat, že vývoj, který naznačuje usnesení Zastupitelstva MČ Prahy 4 nerespektuje:

- závěry dvou veřejných schůzí uspořádaných k tomuto tématu naší městskou částí v letech 2007 a 2008 a konaných zde na Spořilově,
- závěry a doporučení patnáctičlenné odborné Komise zřízené při MČ, která se hlasováním v poměru 8:2 vyslovila proti návratu sochy a doporučila vytvoření Památníku, jehož autentickým základem a těžištěm má zůstat Národní hřbitov, doplněný o další události a odkaz z doby I., II. i III. odboje (členy této komise byli i zástupci Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova),
- odborná stanoviska a názory architektů, historiků a urbanistů, kteří opakovaně vysvětlují, že původní socha byla především mobilizačním a militantním artefaktem v době těsně před válkou, neměla zásadní uměleckou hodnotu a do otevřeného prostoru náměstí, před kostel a do prostoru dnešních hrobů – skutečných padlých spořilovských občanů - se nehodí.
Svůj zásadní negativní postoj k obnovení sochy vyjadřoval opakovaně velký spořilovský pamětník a nestor, spisovatel pan Adolf Branald,
- práci architektů, kteří na základě zadání MČ z r. 2008 zpracovávají projektovou dokumentaci obnovy náměstí jako celku (např. vč. dopravních opatření, veřejného osvětlení apod.), kteří v rámci této práce navrhli variantní uspořádání nového konsensuálního Památníku, v jehož rámci má být připomenuta bitva u Zborova i samotná socha Zborováka a její osud (v této práci pak zohlednili i několik studií, první z nich již z roku 2000, zabývajících se problematikou obnovy a umístění bývalého pomníku Hrdinům od Zborova).

Co podporujeme? Podporujeme koncepční rekonstrukci Roztylského náměstí, v jejímž rámci by mělo dojít k úpravě pietního místa a pohřebiště tak, aby vzniklo širší pojetí pietního místa, kde bude připomenuto v první řadě obětí spořilovských občanů, a kde ústředním motivem zůstanou hroby padlých, neboť právě ty jsou vrcholným naplněním odkazu sochy legionáře.
Domníváme se, že součástí tohoto pietního místa by pak měly být i připomínky dalších klíčových událostí minulého století - tradic vzniku Legií, Republiky, Spořilova, obětí válečných let i represí poválečného vývoje. V současnosti například zcela chybí připomenutí osudu a hrdinství paní Inky a rodiny Preissigovy.
V rámci takto pojatého pietního místa je jistě i prostor na nové připomenutí bitvy u Zborova a bývalého pomníku „Zborováka“. Pomník zbudovaný v r. 1937 jako symbol odporu proti nacistickému Německu, je, ale již v současnosti vytržen z dobových i prostorových vazeb a již v roce 1945 byl plnohodnotně nahrazen zřízením Národního hřbitova.

Sporu o sochu legionáře se věnujeme již dlouho a můžeme s čistým svědomím prohlásit, že spořilovští občané si ve své většině návrat sochy nepřejí, což dokázali svojí hojnou účastí i zapojením se na veřejných projednáváních této věci v minulosti.
Vyjadřujeme znovu nesouhlasné stanovisko s obnovou sochy legionáře od Zborova na Roztylském náměstí v její původní podobě a na místě z roku 1937. Toto naše stanovisko jsme dne 5.5.2011 předali všem zastupitelům se žádostí, aby na svém příštím zasedání dne 23.6.2011 návrat sochy na Roztylské náměstí odmítli.

Pomozte
Obracíme se tímto také na spořilovskou veřejnost se žádostí o podporu našeho postoje. Uvítáme Vaši pomoc a názory na úpravu pietního místa na našem náměstí. Vaše názory zaslané na naši e-mailovou adresu předáme hromadně zastupitelstvu (právo na výběr vyhrazeno).
Přijďte vyjádřit přímo svůj názor na zastupitelstvo 23. června, kde bude věc projednávána a kde se bude rozhodovat o vzhledu Roztylského náměstí.


Jindřich Vaněk
Občanské sdružení Spořilov
sporilov@gmail.com