Harmonium se znovu rozeznělo na svatodušní zahradní slavnosti na Spořilově

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 18. 06. 2011

V předvečer svátků svatodušních se poprvé po dlouhých pěti letech k větší slávě našeho Hospodina, Boha živých, rozeznělo naše harmonium, cenný nástroj zhotovený firmou Tuček a syn z roku 1927. Jeho úplnou renovaci provedl se vší pečlivostí mistr varhanář Petr Nožina, který je obnovil po umělecké zvukové i rukodělné stránce v původní podobě. Vrátil mu krásný zvuk a důstojný vzhled. Potěšil tak všechny členy spořilovské náboženské obce.

Dne 11. června odpoledne v den před Božím hodem svatodušním za překrásného počasí v záři jarního slunce se sešli věřící naší církve a pozvaní hosté v počtu okolo 80 věřících na zahradní slavnosti, věnované svátkům zrození křesťanské církve a ke 150. výročí úmrtí prvního patriarchy Církve československé ThDr. Karla Farského. Proti prudkému sluníčku a dešti nás ochránil velký zahradní altán, který obětavě postavil bratr duchovní Jan Hlavsa.
Slavnostní bohoslužbu vykonali společně bratr Vladimír Bubeník, farář z Votic jako host a náš bratr duchovní Jan Hlavsa. Za Církev Starokatolickou posloužila četbou Písma svatého sestra Michaela Švestková, posluchačka Husovy teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Poté bratr ThDr. Jaroslav Hrdlička z katedry Církevních dějin HTF KU přednesl ke 150. výročí úmrtí bratra prvního patriarchy a zakladatele CČS ThDr. Karla Farského zajímavou přednášku o jeho díle a životě.
Na pořadu prvního duchovního koncertu na nově rekonstruované harmonium zazněly varhanní skladby duchovní, populární i lidové. Na harmoniu je přednesl bratr ThDr. Petr Tvrdek a jeho choť sestra Ing. Iveta Tvrdková – Karmazínová. Sólovým zpěvem za doprovodu harmonia vystoupila paní Mgr. Lucie Pěkná a na zobcovou flétnu zahrál malý Petr Tvrdek, junior, který sklidil velký potlesk. Po ukončení koncertu duchovní hudby se přítomní věřící různých generací za účasti našich hostů z jiných náboženských obcí setkali v bratrském prostředí a při štědrém pohoštění na farní zahradě. Všichni účastníci slavnostního svatodušního odpoledne se rozcházeli do svých domovů s požehnáním darů slova Božího a s uměleckými zážitky duchovní hudby.
A na závěr dobrá zpráva a poděkování:
Tuto zdařilou rekonstrukci našeho harmonia umožnil provést peněžní dar Úřadu Městské části Praha 4. Jejímu vedení patří za to naše upřímné poděkování.