Vyjímkou povolené limity hluku jsou na Spořilovské extrémní a životu nebezpečné!

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 25. 10. 2011V současné době existují dostatečné důkazy, které dokládají škodlivé účinky hluku na lidské zdraví. Podle nejnovější publikace světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2011 s názvem Zátěž nemocemi z hluku v životním prostředí je nepochybné, že existuje vztah mezi expozicí hluku z komunikací a kardiovaskulárním rizikem (hypertenze, ischémie srdce). Dochází také ke zhoršení rozpoznávacích schopností u dětí, poruchám spánku a vyskytují se ušní šelesty, které významně narušují kvalitu života, protože mají za následek řadu psychických a sociálních problémů. Objevují se např. deprese, dráždivost, snížení výkonu, sociální obtíže.
Při dotazníkovém šetření ohledně zdravotního stavu obyvatel Spořilova u více než 250-ti respondentů bylo zjištěno, že nespavost a únava trápí 84 % z nich a 72 % pozoruje snížení pracovního výkonu. Kardiovaskulární nemoci tvořily 45 % všech uváděných nemocí respondenty, což souvisí i s věkovou strukturou obyvatel. Dýchací obtíže se podílely na struktuře onemocnění 22%, poruchy imunity 13%, deprese 8%, cukrovka 6% a rakovina 4%. To koresponduje s kumulativním účinkem extrémního hluku a vysokou produkcí výfukových plynů. Více než 10% respondentů prodělalo infarkt a mozkovou příhodu. Právě dýchání zplodin z automobilových výfuků zvyšuje podle Britského lékařského časopisu riziko infarktu a toto nebezpečí trvá dokonce ještě 6 hodin po vdechnutí škodlivin.
WHO uvádí, že hluk způsobuje po znečištění ovzduší nejvíce nemocí. Hluk nad 65 dB je považován za prokazatelně poškozující zdraví. Kromě výše uvedených nepříznivých účinků na zdraví je pozorováno také zhoršení imunity. To znamená, že řada nemocí se pak může rozvíjet, protože selhává imunitní dozor. Dochází k deficienci určitých složek imunity, a to může mít za následek i závažná onemocnění, včetně nádorových (selhání onkodozoru).
V této souvislosti je překvapující, že Ministerstvo zdravotnictví na základě nejmodernějších poznatků vědy neprosazuje naopak snižování hlukových limitů popř. výjimkou hygiena dokonce povolí na Spořilově limity (den/noc = 74/67 dB), které prokazatelně poškozují zdraví a navíc jsou ještě překročeny v noční době o 32 %! Ve vyjímce hygienické stanice se uvádí, že Spořilovská je značně dopravně zatížena a hovoří se před opatřením o hlukové zátěži Spořilovské do 77/67 dB, a to již v roce 2005. Dle Akčního plánu snižování hlukové zátěže (2008) byla již v té době Spořilovská kritickým místem emise hluku. V současnosti se tedy jedná již o naprosto extrémní navýšení akustického tlaku. Výše uvedené odborné argumenty potvrzují vysoké zdravotní riziko nadměrného hluku pro obyvatele Spořilova. Proto právem téměř 2000 občanů požaduje v petici také odejmutí udělené vyjímky TSK hygienickou stanicí. Vyjímka se navíc vzhledem k oddálení dostavby Pražského okruhu stává zcela neopodstatněnou.