Znečištěné ovzduší nás zabíjí!

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 05. 12. 2011Je evidentní, že kvalita ovzduší se prudce zhoršuje. Nebezpečný prach (PM10) dýchalo v roce 2010 téměř 50 % Čechů, což je dokonce třikrát více než v předcházejícím roce. Přitom škodliviny v ovzduší způsobují řadu vážných onemocnění, včetně kardiovaskulárních a nádorových, a ročně tak umírají předčasně tisíce Čechů. Potenciálně je řada těchto látek genotoxických a způsobují změny až na úrovni genetické informace. V Praze pochází podstatná část těchto škodlivin z dopravy resp. z výfukových plynů. Dopravu ve městech je proto nutné cíleně regulovat a podstatně omezit. Lidé se dusí tím, co sami vyprodukují a smogové situace posledních dní jsou toho důkazem. Je třeba zejména opustit technokratické přístupy a v rozhodovacích procesech nadřadit ochranu veřejného zdraví.
V nejnovější souhrnné zprávě SZÚ (2010) se uvádí, že v dopravně zatížených částech pražské aglomerace lze u obyvatel nejvíce vystavených oxidu dusičitému očekávat snížení plicních funkcí, zvýšení výskytu respiračních onemocnění a zvýšený výskyt astmatických obtíží a alergií u dětí i dospělých. Krátkodobé zvýšení denních koncentrací prachových částic tj. PM10 se podílí na nárůstu celkové nemocnosti a úmrtnosti (zejména na onemocnění srdce a cév), na zvýšení počtu hospitalizovaných pro onemocnění dýchacího ústrojí, na zvýšení kojenecké úmrtnosti, dále výskytu kašle a ztíženého dýchání atd. Dlouhodobé zvýšení PM10 má vliv snížení plicních funkcí, zvýšení nemocnosti s dýchacími problémy, zkrácení délky života (z důvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév u starých a nemocných osob) a pravděpodobně i na rakovinu plic. Na Spořilovské došlo k navýšení těžké dopravy o 221% (ATEM 2010). Dle modelových výpočtů roční emise PM10 narostly o 128 % (ze 30 na 66 tun za rok) a oxidů dusíku o 106 % (ze 37 na 76 tun za rok). U Spořilovské došlo lokálně k navýšení ročních koncentrací prachových částic nad 15 µg/m3 (40 % imisního limitu) a oxidů dusíku až 8 µg/m3 (20 % imisního limitu). Přitom navýšení roční koncentrace PM10 o 10 µg/m3 zvyšuje celkovou úmrtnost o 3 %. To znamená, že úmrtnost v důsledku PM10 u Spořilovské se zvyšuje asi o 5%. V nejvíce průmyslem a dopravou zatížených lokalitách ČR (Ostravsko-Karvinsko) byl odhad podílu předčasně zemřelých v důsledku znečištění PM10 v minulém roce 12%. Pokud by takto silně byla znečištěná celá ČR, tak by to znamenalo více než 16 tisíc předčasných úmrtí díky této škodlivině. Odhadem se v roce 2010 dostalo do nemocnic 900 pacientů s akutními srdečními obtížemi a 1400 pro akutní respirační potíže způsobené PM10 (SZÚ 2010).
Ze závěrů zprávy ATEM vyplývá, že z pohledu celkové úrovně imisní zátěže lze Spořilovskou charakterizovat v rámci Prahy jako poměrně silně zatíženou. Na značné části území jsou překračovány imisní limity pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého i částice PM10. Na téměř celém výpočtovém území pak mohou být v případě souhry nepříznivých emisních a rozptylových podmínek překračovány i imisní limity pro krátkodobé koncentrace těchto látek.
Výše uvedené skutečnosti potvrzují vysoké zdravotní riziko nadměrné dopravy pro obyvatele Spořilova. Proto právem téměř 2000 občanů požaduje v petici omezení vjezdu kamiónů do Prahy a snížení dopravní zátěže Spořilova.
Opatření s převodem kamiónů na Jižní spojku je neúčinné, protože se jedná pouze o jeden směr a 200 těžkých vozidel (viz portál TSK). 10 tisíc kamiónů tak devastuje nejosídlenější oblast Spořilova i nadále 24 hodin denně. Jediné přijatelné řešení pro Spořilov je odvedení poloviny těžké dopravy ze Spořilovské a zastřešení této ulice. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je však správné trvat na zákazu vjezdu kamiónů do velkých sídelních celků a tuto věc ošetřit zákonem.