Činnost Zastupitelstva Prahy 4

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Místní politika, Vydáno dne: 13. 04. 2012

Na základě docela příznivé čtenářské odezvy na pár užitečných řádků „Jak se účastnit zastupitelské demokracie“ pro odpovědného občana a voliče, vyjádřené 2 reakcemi a 98x přečtením,.došlo k dohodě vydavatele Spořilovských novin s p.Kolářem, autorem první části, na pokračování užitečných informací pro čtenáře Spořilovských novin.
V úvodní části se čtenáři dozvěděli o možnosti a důvodech - potřebě účasti občanů na zasedání zastupitelstva MČ Praha 4 a jak se na ně připravit. S ohledem na omezený prostor ve Spořilovských novinách je snahou autora textů jen podání základních obecných informací, z vlastní občanské zkušenosti. Zájemce o podrobné informace je třeba odkázat na příslušné předpisy (zákony, vyhlášky a jiné zdroje).
Dnes několik informací o územní samosprávě a činnosti zastupitelstva.Ne každý má zcela jasno o pojmech územní samospráva a státní správa, přenesená působnost a další.
Nás zajímá nyní územní samospráva na úrovni obcí. Na území hl.m. Prahy jsou to městské části, tedy i městská část Prahy 4 (dále MČ4). Zvláštností je, že se MČ4 řídí zákonem o hl.m.Praze, nikoliv zákonem o obcích.

MČ4 je spravována zastupitelstvem MČ4, které je základním orgánem, voleným občany. Zastupitelstvo je složeno z členů politických stran ev. nestraníků.
Dalšími orgány městské části jsou: rada a starosta MČ4 volení zastupitelstvem, úřad MČ4 se zaměstnanci, řízený tajemníkem a zvláštní orgány městské části.

Pozor! Stavební úřad, ač sídlí na radnici MČ4, spadá do státní správy (né do samosprávy) a nepodléhá starostovi ani zastupitelstvu!

Pro orientaci občana v systému zastupitelské demokracie je důležité vědět něco o působnostech jednotlivých orgánů:

Zastupitelstvu MČ4 (dále jen ZMČ4) je

A) vyhrazeno
a) volit starostu městské části, zástupce starosty a další členy rady a odvolávat je z funkce,
b) stanovit počet uvolněných (placených) členů zastupitelstva městské části,
c) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části,
d) vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy,
e) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,
f) vyjadřovat se k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy,
g) schvalovat program rozvoje městské části v souladu s programem rozvoje hlavního města Prahy,
h) schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části,
i) zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,
j) zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby (MČ4 založila 4 - Majetkovou,a.s. a 4-Energetickou, a.s. – s těmi přichází do styku i některé zprivatizované domy, zejména SVJ) a organizační složky

B) vyhrazeno rozhodovat o těchto majetkoprávních úkonech (zejména):
- smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky nebo dotace
- o peněžitých a nepeněžitých vkladech orgánů městské části do obchodních společností o nabytí a převodu nemovitých věcí,
- o bezúplatných převodech movitých věcí včetně- peněz tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání a dalším, v celkové částce vyšší než 50 000 Kč ročně jednomu subjektu

POZOR!!!
K platnému usnesení a rozhodnutí ZMČ4 nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Z výsledků voleb r. 2010 je dáno, že vládnoucí koalice ODS – ČSSD má v ZMČ4 nadpoloviční většinu a je na zasedání ZMČ4 schopna prakticky prohlasovat co chce i proti vůli opozice. Ta je tak bezmocná v případech kdy na její straně stojí zdravý selský rozum i názor občanů. I to je demokracie.
Rozhodování v ZMČ4 radě MČ4 je dáno Koaliční smlouvou (najdete ji na www.odspraha4.cz a stojí za přečtení a vaše posouzení jak je plněna) a výsledkem voleb.
Z výše uvedeného a ze slibu zastupitele (v něm se zavazuje zastupitel hlasovat podle svého svědomí) si občan může udělat úsudek o tom, jak je nebo může být zastupitel vládnoucí koalice svobodný, při svém hlasování na ZMČ4 nebo jako člen rady v Radě MČ4.

C) Radě MČ4 přísluší rozhodovat o tom, co není vyhrazeno ZMČ4 např.:
uzavírání smluv s dodavateli stavebních prací, služeb a mnoho j. To znamená o značných finančních objemech z Rozpočtu MČ P4. O tom se občan nedočte v Tučňáku ale v usneseních Rady MČ4.
Zvídavý občan, kterého zajímá např. co stojí realizované akce z veřejných prostředků, třeba v jeho okolí (dětská hřiště, mikroparky, projekt na protihlukovou stěnu, úklid a mnoho dalších) se o nich může dozvědět když na www.praha4, klikne na : samospráva – Rada … - Usnesení rady. Zajímavé informace, od pramene a hlavně, včas ! Jako př. bych odkázal na článek zde z 30.5.2008 „Proč se ptám p.Dudry ?

Trpělivý občan čtenář s určitou odbornou orientací a přehledem se tam dozví informace, pro něj dosud někdy netušené a třeba i překvapivé. Př. třeba prodeje pozemků, s dopadem na jejich bydlení.
Teprve z těchto informací si zvídavý občan může udělat úsudek o efektivnosti nakládání s veřejnými prostředky „na co“ ? „za kolik“ ? na základě rozhodování těmi, kteří k tomu dostali oprávnění – mandát od voličů!

Rada MČ4 může pro své rozhodování jako své poradní orgány zřizovat komise. Otázkou je odbornost daná personálním složením komisí. To najdete také již uvedeným způsobem.

Z výše uvedeného je pro občana již zřejmé „o čem“ ? a „kdo“ ? prakticky rozhoduje!
Obtížnější je, se dopátrat, jak je to s odpovědností za rozhodování orgánů ZMČ4 a Úřadu MČ P4 a jejich kontrolou.

Zkusíme to.
Zastupitelstvo (dále ZMČ4) zřizuje jako své poradní orgány povinně „kontrolní výbor“ a „finanční výbor“.

Činnost „výborů“ upravuje Jednací řád výborů zastupitelstva z něhož pro informaci část vyjímáme:
- ZMČ4 stanoví výboru předmět a okruh činnosti a požadavky na výstupy pro ZMČ4 spolu s časovými termíny a vyjadřuje se k jeho činnosti.
- Výbory plní úkoly, kterými je pověří ZMČ4.
- Rada MČ4 může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu působnosti svěřené jí zákonem nebo zastupitelstvem MČ4.
- Ze své činnosti odpovídají výbory ZMČ4.

Radě MČ výbory odpovídají jen v rámci jí vymezené působnosti
- Jednání výborů jsou neveřejná.
- Každý člen výboru je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o skutečnostech, se kterými se seznámil při činnosti výboru, pokud je povinnost mlčenlivosti upravena zvláštním právním předpisem. (Pozn.autora: I tak nemá občan možnost se seznámit např. se zápisy z jednání výborů, i když v nich nepůjde o „mlčenlivost“)

Finanční výbor
1. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ4
2. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZMČ4

Kontrolní výbor
1. Kontroluje plnění usnesení ZMČ a RMČ Praha 4.
2. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory ZMČ4 a Úřadu MČ4 na úseku samostatné působnosti.
3. Plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo ZMČ4.

Připomeňme si : „kdo je“ ZMČ4 a jeho politické složení z voleb?
Přidejme že : „stanoví předmět a okruh činnosti“ (kontrolní činnosti).

Nabízí se legitimní otázka:
Jaký „předmět a okruh“ kontrolní činnosti si stanoví ZMČ4, v němž má rozhodující vliv „většinová vládnoucí koalice“ a jaké stanoví „výstupy pro ZMČ4“ o nichž bude ZMČ4 (s většinou „vládnoucí koalice“) rozhodovat ? Odpověď si může udělat každý sám. Ze stenozáznamů ze zasedání ZMČ4 se může občan přesvědčit nejen o průběhu zasedání ale i o míře podávaných informacích o činnostech obou výborů a udělat si svůj úsudek. O zaslání stenozáznamů si může občan požádat i elektronicky na odboru kanceláře starosty.

S personálním složením obou výborů podle politické příslušnosti se můžete opět seznámit již uvedeným postupem a udělat si vlastní úsudek o tom, jaké mohou být výstupy z činností obou výborů.

Na dnešní závěr:
Pro ty co porozuměli obsahu s nepříliš záživným leč závažným tématem, nebo ho vzali třeba jako vzkaz pro zvýšení svého zájmu o formu „zastupitelského vládnutí“, pak splnilo toto sdělení svúj účel. Cíl bude ale splněn až se přirozeně sami začnete zajímat o věci věřejné a aktivně se angažovat. Už víte kde a jak. Pro ty, co byl obsah příliš náročný na informace, bych popřál touhu, za pár dní si obsah přečíst znovu. I já se vracím pro osvěžení paměti k opakovanému čtení. Zákony nejsou na rychlé ani odpočinkové čtení.
Konečně pro ty, co považují obsah, pokud ho vůbec dočetli, za jim nic neříkající a pro ně nedůležitý, bude asi lepší nezasvěcený pokec o dnešním tématu někde u piva nebo o něčem jiném, než „zastupitelská demokracie“. Tam se dá i dohodnout koho volit. Otázkou je, zda taková volba může pak splnit očekávání „voliče od piva“ ?

S vypůjčenými slovy Jiřího Škutiny (pro pamětníky) z pořadu „Co Vy na to pane Werich“ bychom Vás požádali opět o Váš názor „Co Vy na to, občane“ ? Podle toho bychom dokončili započaté informace.

Bez zájmu občanů a jeho konkrétního vyjádření, třeba účastí na zasedání zastupitelstva, nebo alespoň čtením stenozáznamu z něj, či usnesení rady a zastupitelstva a konkrétními reakcemi na ně, se nic nezmění. Změna vyžaduje aktivní účast občanů na dění. Bez toho nám jenom nové volby nepomohou.
Díky za porozumění vydavateli Spořilovských novin za prostor a Vám za pozornost
K.Kolář, občan jako Vy.