Spořilováci se chystají na slet!

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Sport, Vydáno dne: 19. 06. 2012

Vladimír Prchlík je dlouholetým spolupracovníkem Spořilovských novin a velmi platným členem našeho redakčního kruhu. Na Spořilově je známý nejen svými aktivitami v husitské církvi, kolem pomníku zborovských hrdinů, ale především v TJ Sokol Spořilov - Roztyly. Při příležitosti nadcházejícího Všesokolského sletu jsme Vladimíra Prchlíka požádali o rozhovor.Kdy Sokol vlastně vznikl?
"Jako nejstarší tělocvičná organizace u nás byl SOKOL založen v roce 1862. Kromě svého hlavního tělovýchovného a sportovního poslání slouží ke zvýšení tělesné zdatnosti, kulturnímu vyžití a k výchově mladé generace svých členů. SOKOL vznikl na valné hromadě dne 16. února 1862 - 75 bratří, českých vlastenců založilo první tělocvičnou jednotu - Sokol Pražský. Mezi předními zakladateli byli bratři dr.Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Bratr Miroslav Tyrš prohlásil, že Sokol je organizací pro národ veškerý a má sloužit k tělesnému a duševnímu rozvoji jedince, ke sjednocení národa bez rozdílu politických názorů, vzdělání, náboženského přesvědčení a sociálního postavení, k horlivému vlastenectví a družnosti bratří.Základem činnosti je tělesná a mravní výchova členů. Sokol národ spojuje. Již od dob svého založení je Sokol organizací nepolitickou."

Kdy byl uspořádán první sokolský slet?
" Miroslav Tyrš vytvořil tělocvičnou soustavu, sokolské zásady a heslo „Tužme se!“. Známá sokolská hesla zní: „Ni zisk, ni slávu!“ nebo „Ve zdravém těle zdravý duch!“, která zdobí čelní stěnu stovek sokoloven po celé vlasti. Sokolové se navzájem zdraví historickým pozdravem „Nazdar!“ Navrhl jej Josef Barák; zdravili se jím čeští vlastenci při organizování všelidových sbírek a dělníci na stavbě Národního divadla. Oslovení „Bratře!, „Sestro!“ navrhl Jindřich Fügner, Bratři a sestry si tykají, členové různých pohlaví si vykají, po dohodě si mohou tykat.
Sokolové bojovali za Rakousko-Uherské nadvlády se zbraní v ruce v československých legiích za svobodu a demokracii a zasloužili se o vznik samostatného státu -Československé republiky. Její první prezident Tomáš Garrigue Masaryk pronesl výrok:„Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa!“


Kdy došlo k útlumu činnosti Sokola?
"Sokol byl třikrát zakázán, rozpuštěn a jeho majetek rozkraden, avšak vždy znovu vzlétl a pokračoval ve své bohaté činnosti. Sokolové položili nemalé oběti v odboji proti okupaci nacistickým Německem. V letech 1939 až 1945 bylo vězněno 11 511 Sokolů, z nichž 3 388 se již do vlasti nevrátilo. Sokol utrpěl velké ztráty – z původních kolem dvou miliónů (se Slovenskem) čítá dnešní Česká obec sokolská přes 180 000 členů Po komunistickém puči v roce 1948 bylo ze Sokola z politických důvodů vyloučeno 10 000 členů a vedoucích činovníků ČOS. V době sovětské okupace po roce 1968 přežil Sokol v zahraničí, kde se uskutečnily slety v exilu ve Vídni (1972, 1982), Curychu (1978, 1986) a po sametové revoluci poslední slet v exilu v Paříži. v roce 1990."

Jakou činnost vyvíjí Sokol a jaká je věková skladba jeho členů v současnosti?
"Tělocvičnou organizaci SOKOL řídí předsednictvo České obce sokolské (ČOS). Jako její nejvyšší orgán zastřešuje 42 sokolských žup, sdružujících 1097 tělocvičných jednot v místech a obcích České republiky. Sokolské župy v zahraničí tvoří Světový svaz Sokolstva (SSS. Jeho členové vyvíjejí činnost v Kanadě, Spojených státech, Slovensku, Srbsku, Slovinsku, Rakousku, Švédsku, Francii, Německu, Švýcarsku, Polsku a Lužickém Srbsku.
Současná věková skladba členů Sokola je vyvážená a odpovídá stavu celé české společnosti: členů Sokola ve věku od 1do14 let je 30%, 15-17 let 10%, 18-40 let 29%, 41-60 let 17 % a nad 60 let 14 % členů."


Které osobnosti veřejného a kulturního života v České republice jsou členy nebo příznivci Sokola?
"V nedávné anketě uspořádané Sokolskou župou Jana Máchala v Brně se pořadatelé dotázali padesáti nejvýznámnějších osobností českého politického, kulturního a společenského života na jejich vztah k Sokolu. Z odpovědí se dovídáme o vesměs příznivém vztahu i o vysokém stupni hodnocení významu sokolské organizace v celém jejím pohnutém vývoji za uplynulých 150let trvání. Jsou to např. Věra Čáslavská, Helena Illnerová, Dana Morávková Miroslava Němcová, Jan Pirk, Jan Saudek, Karel Schwarzenberg, Přemysl Sobotka, Zdeněk Svěrák, Dana Zátopová a další."

Proč Sokol koná všesokolské slety?
"Všesokolské slety představují vyvrcholení pravidelné tělocvičné, sportovní a kulturní činnosti Sokola a konají se každých šest let. Staly se v letech největšího rozmachu Sokola v době X. (1938) a XI. (1948) Všesokolského sletu svátkem nejenom Sokolů, ale celého národa. Po listopadu roku 1989 uspořádal Sokol tři novodobé slety v letech 1994, 2000 a 2006, z toho poslední dva na Rošického stadiónu na Strahově."

Jak slaví Sokol svoje historické výročí dnes?
"Pozváním členů a přátel Sokola z domova, našich krajanů ze zahraničí a široké české veřejnosti k návštěvě jubilejního XV, Všesokolského sletu PRAHA 2012 ve dnech 1. až 6.července.
Oslavy 150.výročí založení Sokola symbolicky rozběhla sletová štafeta ve dnech 23. až 25.září 2011.
Letošní – jubilejní XV.Všesokolský slet byl zahájen na slavnostním zasedání předsednictva ČOS v pražském Karolínu dne 10.března 2012 za účasti představitelů České republiky, vlády, Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, čestných hostů a zástupců Sokola ze zahraničí. U příležitosti 150.výročí Sokola vydala Česká národní banka pamětní stříbrnou minci v hodnotě 200,- Kč. Česká pošta vydala příležitostnou poštovní známku s námětem sokolského praporu od Josefa Mánesa v hodnotě 14,- Kč. Na slavnostní zahájení sletu dne 1.července v 19.hodin předvedou Sokolští umělci – členové ochotnických divadelních, pěveckých, hudebních a tanečních souborů v divadle ABC operu Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Představení se opakuje dne 2.července.
Sokolské taneční národopisné soubory z moravskoslezských žup připravují a na sletu vystoupí s folklórní skladbou “Radostná země“.
V Národním památníku na Žižkově bude dne 18.června 2012 slavnostně zahájena výstava „Pod křídly Sokola“ ke 150.výročí Sokola, pořádaná Českou obcí sokolskou ve spolupráci s Vojenským historických ústavem v Praze. V současnosti probíhá pilný nácvik všech skladeb na slet, Župní sokolské slety se konají v krajích v průběhu května a června."


Kdy XV.Všesokolský slet začíná?
"Sokolové z celé vlasti i ze světa se slétnou do Prahy v posledním týdnu června, aby společně secvičili skladby na tradiční hromadná vystoupení, která se budou konat v Synot Tip Aréně (stadión SK SLAVIA) v Edenu v pražských Vršovicích Ubytování a stravování po celou dobu pobytu tisíců cvičenců a hostů v Praze se uskuteční zejména v pražských školách Předpokládá se vystoupení 20 000 cvičenců z domova i ze zahraničí."

Kdy projde Prahou sletový průvod?
" Sletový průvod Sokolů Prahou začíná v neděli dne 1.července v 10hodin v Opletalově ulici, projde po Václavském náměstí, ulicí 28.října po Národní třídě, k Národnímu divadlu, po nábřeží na Palachovo náměstí, zamíří ulicí Širokou do Pařížské a vyústí na Staroměstském náměstí, kde průvod končí. Téhož dne v 15 hodin je prohlídka chrámu svatého Víta na Pražském hradě a slavnostní mše, kterou celebruje kardinál Dominik Duka. Sletová pódiová vystoupení začínají v 18. hodin v areálu Tyršova domu."

Které jsou hlavní sletové dny a kdo převzal nad sletem záštitu?
"Vyvrcholením sletu jsou tradičně hromadná vystoupení. Proběhnou dvě hlavní představení:ve čtvrtek dne 5.července od 21.hodin první sletový program hromadných skladeb V pátek dne 6.července od 14hodin se koná druhý sletový program hromadných skladeb a slavnostní zakončení.
Osobní záštitu nad XV.Všesokolským sletem převzali prezident České republiky Václav Klaus a primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, kteří přislíbíli svoji účast..."


Děkuji za rozhovor.