Závěrečná zpráva kanceláře ombudsmana ve věci Spořilovská potvrdila nutnost okamžitého odklonu těžké kamionové dopravy z centra Spořilova

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 22. 04. 2013

17-ti stránková Závěrečná zpráva kanceláře ombudsmana z dubna 2013, o výsledku šetření ve věci obtěžování hlukem a imisemi z dopravy v okolí ulice Spořilovská, Praha 4, obsahuje stanoviska prezentovaná zástupkyní ombudsmana RNDr. Seitlovou. Ze zprávy cituji stanoviska k několika vybraným bodům:1. K opravě mostu a stavbě vratné rampy u Kačerova
„Stěžejním prvkem v rámci řešení dopravní situace pro oblast Spořilova je však dostavba vratné rampy u křížení ulic Jižní spojka a 5. května za účelem převedení těžké nákladní dopravy z východního segmentu aglomerace směrem k dálnici D1 mimo Spořilovskou ulici. Samotná rampa nemůže být vzhledem k silně zatíženému průpletovému úseku využita v době dopravní špičky, neboť není na provoz těžké nákladní dopravy v takovémto rozsahu dimenzována. Proto je nutná současná oprava stávajícího přemostění mezi ulicemi Jižní spojka a 5. května. Tímto krokem bude možné rozdělení dopravního proudu těžké nákladní dopravy na tento most a novou vratnou rampu (vozidla budou rozdělena podle hmotnosti, vzhledem k únosnosti mostu, do 22 tun). Toto opatření by mělo zajistit bezproblémový průplet na ulici 5. května i během dopravní špičky. Tímto krokem tedy dojde k redukci tranzitní nákladní dopravy ve Spořilovské ulice o polovinu.“ „Osobně bych tedy považovala za přínosnou nejen co možná urychlenou realizaci vratné rampy u Kačerova, rekonstrukci přemostění Jižní spojky a následnou změnu organizace dopravy, která odkloní těžkou kamionovou dopravu ze směru Spořilovská, ale např. i to, aby Magistrát zvážil realizaci tichých povrchů (tichý asfalt),výstavbu (či dostavbu již rozestavěných) protihlukových stěn atd. tak, aby bylidostatečně chráněni občané jak v lokalitě „nového Spořilova“, tak „starého Spořilova“(viz níže). Jsem přesvědčena, že určitým vodítkem pro Magistrát zde může býti souhrn protihlukových opatření, uvedený např. v zápisu z jednání občanskýchsdružení a představitelů Městské části Praha 4 – Spořilov (viz část B).“
„Jelikož problém obyvatel Spořilova spočívá nejen v expozici nadměrného hluku z dopravy, ale i v imisích z těžké kamionové dopravy, neodhlížím ani od zjevně nejefektivnějšího řešení zakrytí Spořilovské ulice, resp. nově připravované rampy u Jižní spojky, byť uznávám, že odhadované náklady na realizaci těchto opatření mohou být značné. Vzhledem k reálnému časovému výhledu dostavby stavby D511 však považuji daná opatření za velmi vhodná.“

2. K účinnosti doposud provedených protihlukových opatření
„I když v objektech nejvíce exponovaných hlukem byla již vyměněna okna s cílem ochránit dostatečně alespoň chráněný vnitřní prostor těchto staveb (což kvituji), omezení rychlosti v samotné ul. Spořilovské a výsadbu zeleně (resp. keřů či malých stromků) podél zářezu v ulici Spořilovská, popř. omezení rychlosti dopravy v přilehlých ulicích Senohrabská a Na Chodovci, za dostatečná opatření stále považovat nemohu. Snížení povolené rychlosti a reorganizace dopravy (odklon kamionové dopravy zpět na Jižní spojku v noční, resp. následně i v denní době) jistě mohou částečně přispět ke zlepšení současné situace, nevyřeší ji však zcela.“

3. Stanovisko k případnému udělení ČOP Hygienickou stanicí HMP
„WHO závěrem ve výše uvedené studii doporučuje, aby s ohledem na prevenci negativních zdravotních účinků pro populaci, spojených s nočním hlukem, tato nebyla vystavována hodnotám hluku vyšším než 40 dB během noční doby. Hodnoty hluku jdoucí nad 60 dB v noční době, prokázané mj. i v tomto případě, tak musím považovat za alarmující.“
„Bude tak na HS HMP, aby s ohledem na termín platnosti ČOP (do 31. 12. 2013) a poslední dostupné naměřené hodnoty požadovala provedení měření k ověření účinnosti již přijatých protihlukových opatření, výsledky vyhodnotila a odpovědně zvážila možná zdravotní rizika spojená s případným dalším povolením ČOP za stávajících (či pouze drobně pozměněných) okolností.“ „Uzavírám tedy, že by HS HMP měla i nadále úzce spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty a měla by již nyní upozornit správce komunikace, že bude pro případné „prodloužení hlukové výjimky“, požadovat důkaz o již realizovaných a především efektivních opatřeních snižujících hluk, resp. že bez splnění těchto požadavků ČOP nevydá. Stejně tak apeluji na HS HMP a Magistrát, aby ohledně protihlukových opatření využily spolupráce i s dalšími subjekty, včetně občanských sdružení hájících zájmy obyvatel Spořilova.“

4. K navedení celoevropského tranzitu na místní komunikaci
„Spořilovská ulice (nazývaná též Spořilovská spojka) je podle pasportu Technické správy komunikací místní komunikací I. třídy. Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.), je místní komunikací veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.“
„Jak jsem již uvedla v průběžné zprávě o šetření, výhrady jsem měla ke způsobu organizace dopravy v působnosti odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, jehož následkem bylo v roce 2010 faktické navedení těžké nákladní kamionové dopravy, včetně nadregionálního tranzitu, na místní komunikaci I. třídy do oblasti obytné zástavby. V tomto i nadále spatřuji postup, který neodpovídá principům dobré správy.“