Spořilovu pomáhájí vědci i ombudsman

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 07. 05. 2013

Na stránkách veřejného ochránce práv je uvedeno, že ve své pravidelné zprávě pro Poslaneckou sněmovnu o činnosti za uplynulé čtvrtletí informuje poslance mj. o čtyřech závažných případech, jejichž šetření ukončil, o své účasti v řízeních před Ústavním soudem a uplatněných připomínkách k návrhům zákonů. Mezi těmito několika závažnými případy je právě kauza Spořilovská! V prvním čtvrtletí ochránce přitom obdržel 2255 podnětů. V závěrečné zprávě k problematice Spořilovská je uvedeno, že způsob organizace dopravy, jehož následkem je faktické navedení těžké nákladní kamionové dopravy, včetně nadregionálního tranzitu, na místní komunikaci I. třídy do oblasti obytné zástavby, bez současného provedení adekvátních protihlukových opatření, je v rozporu s právem a neodpovídá principům dobré správy. Závěrečná zpráva ohledně Spořilovské je k dispozici na stránkách kanceláře ombudsmana http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/STANOVISKA/ochrana_pred_hlukem/5942-11-TM-ZZ.pdf.Při dalším řešení problematiky Spořilovská budou stanoviska ombudsmana zohledněna Městskou částí Praha 4 i Magistrátem HMP. V současné době se zpracovávají závěry z veřejného slyšení v senátu, které proběhlo pod vedením senátorky za Prahu 4, profesorky Sykové. Profesorka Syková a MUDr. Šrám (Ústav experimentální medicíny) navštívili Spořilov minulý rok. Oba vědci upozornili na velká zdravotní rizika emisí z extrémní kamionové dopravy pro občany Spořilova. Také nám přislíbili realizaci vědeckých projektů, které by kvantifikovaly neutěšenou situaci v oblasti našeho sídliště. MUDr. Šrám vystoupil také v rámci veřejného slyšení v senátu.

Výzkum v rámci projektu MEDETOX je z větší části hrazen z peněz od Evropské unie a účastní se ho vědci především právě z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR a Technické univerzity v Liberci. Předmětem projektu je měření toxicity emisí z naftových motorů v reálném městském provozu se zaměřením na situaci v Praze. K dispozici jsou již první výsledky, které publikovala Česká Pozice -„ Čtvrť, kde vědci naměřili tisíckrát víc emisí než na dálnici“ (http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/ctvrt-kde-vedci-namerili-tisickrat-vic-emisi-nez-na-dalnici).
Vybírám jen několik závažných informací, které potvrzují katastrofální stav životního prostředí u Spořilovské, které prezentuje vedoucí projektu Michal Vojtíšek : „My s našimi přístroji umíme měřit i částice o dva až tři řády menší, tedy v jednotkách a desítkách nanometrů, takzvané nanočástice, které jsou produkovány právě spalovacími motory. Ty se pak usazují v plicích a mají schopnost pronikat buněčnou membránou do krevního oběhu a přispívat ke vzniku rakoviny, astmatu či infarktu.“
„Porovnával jsem výsledky ze Spořilova - ale prozatím opravdu jen orientačně - s naměřenými hodnotami na trase Liberec-Praha. Tam se naměřené koncentrace pohybovaly kolem deseti tisíc částic na krychlový centimetr, zatímco na pražském Městském okruhu to může být kolem sta tisíc a ve Spořilovském kopci jsme naměřili dokonce až milion částic na krychlový centimetr. A to už je srovnatelné s koncentracemi částic v neředěných výfukových plynech modernějších motorů. Koncentrace byly tedy velmi vysoké, ale bylo to jen jedno měření, které budeme vícekrát opakovat, než vyvodíme nějaký obecný závěr.“
„A nanočástice se ve vzduchu drží opravdu velmi dlouho. Na druhou stranu, se vzdáleností od silnice se jejich koncentrace snižují. Studie, které poukazují na spojení vyššího rizika infarktu a dlouhodobého pobytu poblíž frekventované komunikace většinou počítají se vzdáleností do 200 metrů od silnice, prokazatelně negativní vliv na zdraví má pobyt do sta metrů od frekventované silnice. Ta je definována počtem deseti tisíc a více průjezdů vozidel za den.“ Kauza Spořilovská je tedy jednou z nejzávažnějších kauz, které ombudsman zatím v tomto roce řešil. A to nezávisle na zjištění vědců ohledně extrémního emisního zatížení oblasti, která byla v médiích prezentovaná až po skončení šetření! Právem je tomuto problému konečně věnována náležitá pozornost, o čemž svědčí i projednání při veřejném slyšení v senátu. Pevně věříme, že Spořilovskou se podaří urychleně od kamionů osvobodit a nehumánní zacházení s více než 10 000 lidmi tak nejpozději do podzimu konečně skončí. Bylo by však ideální pokud by se to podařilo dříve, protože zejména horké suché léto, kdy není možné žít za zavřenými okny, mnohonásobně zvyšuje zdravotní rizika imisí pro obyvatele. Poté přijdou na řadu kompenzace za 3 roky přežívání v takto zasažené oblasti. Některé ztráty jsou však nevyčíslitelné.