Občanské sdružení Zdravý Spořilov odmítá zhoršování životního prostředí na Spořilově

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 12. 09. 2013

Na Spořilově existuje velké množství občanských iniciativ a občanských sdružení. Je to důkaz, že nám všem není naše bydliště lhostejné, a že se chceme podílet na správě věcí veřejných. Ve Spořilovských novinách všechny tyto aktivity průběžně sledujeme a přinášíme i podrobnější informace. Tentokrát jsme položili několik otázek paní Pavle Kačabové z občanského sdružení Zdravý Spořilov.Proč vzniklo občanské sdružení Zdravý Spořilov?
"Odpověď je jednoduchá: dílčí snahy jednotlivců o zamezení či zmírnění zhoršování životního prostředí Starého Spořilova neprokázaly dostatečnou účinnost, proto se skupina občanů ze Starého Spořilova žijících v blízkosti 5.května a Jižní spojky rozhodla založit občanské sdružení, které má větší možnosti než úsilí jednotlivců. Podotýkáme tedy, že hájíme zájmy nejen pár vil v jihozápadním cípu Spořilova - tzv. Plácku. Navazujeme na činnost OS Starý Spořilov, založeného JUDr. Kalistou, které působilo od počátku 90. let minulého století. Mimochodem, Spořilovské noviny se již problematikou hluku na Starém Spořilově zabývaly:http://www.sporilov.info/view.php?cisloclanku=2005042701 nebo http://www.sporilov.info/view.php?cisloclanku=2005122102.

Co je předmětem Vašeho zájmu?
"Pochopitelně odmítáme další zhoršování životního prostředí na Starém Spořilově. Cílem našich snah je tedy zdravý Spořilov, což se odráží i v názvu našeho občanského sdružení - „Zdravý Spořilov“. Zdůrazňujeme, že Starý Spořilov byl založen jako zahradní město s cílem poskytnutí příjemného, finančně dostupného a zejména zdravého bydlení. V současné době se zaměřujeme na nejaktuálnější problém, čímž je devastující vliv 30 let trvající automobilové dopravy.
Dalším palčivým problémem Starého Spořilova je změna linky autobusu č. 118, resp. zavedení nové autobusové linky č. 293. I v dopravní špičce jezdí po ul. Hlavní pouze 4 spoje, a to 2 z nich končí na zastávce Sídliště Spořilov. Důsledkem je obtížná dostupnost polikliniky Spořilov, nemluvě o naprosto nesmyslném vedení v opačném směru – ze zastávky Kačerov se dostanete k poliklinice Budějovická projetím 8 zastávek, což čítá 19 minut jízdy. Doprava je sice zajišťována nízkopodlažními autobusy, tyto jsou však zcela nevhodné pro jakkoliv pohybově handicapované jedince (veškerá sedadla jsou umístěna na vyvýšeném schůdku atd). Od metra Roztyly se ve večerních (a často ani denních hodinách) na Starý Spořilov bezpečně pěšky nedostanete. I na tyto problémy jsme upozorňovali MČ Praha 4 a doposud marně žádali zjednání nápravy."


Jak hodnotíte připravovaný přesun kamionové dopravy z jednoho směru Spořilovské kolem starého Spořilova?
"Je skutečností, že po otevření části Pražského okruhu v r. 2010 došlo na komunikacích Jižní spojka a 5. května k úbytku kamionů, nicméně stále narůstá osobní doprava, která se od uvedení komunikací do provozu zmnohonásobila, a to bez náležité funkční ochrany obyvatel před hlukem a emisemi. Dle dostupných informací TSK byly průjezdy/den/oba směry za 2012 v úseku Spořilova: Jižní spojka 118 600, ul. 5. května: 102 679 s rovnoběžnou Ryšavého: 16 580. Pro porovnání uvádíme i údaje o Spořilovské – 51 900 průjezdů/den/ oba směry. Současně občanům starého Spořilova hrozí i realizace dalších záměrů podél jižní strany 5. května (polyfunkční centrum v lokalitě bývalého Interlovu, administrativní budovy, patrové garáže v prostoru stávajících objektů T-mobile a OBI), vše s dopady na zahuštění dopravy, a tedy vzrůst emisní a hlukové zátěže.
Proti nárůstu hluku z dopravy hluku a emisím se brání řada občanských sdružení podél magistrály 5. května i Jižní spojky, přirozené se tedy bráníme i my. Jsme si vědomi skutečnosti, že hluk a emise trápí celý Spořilov, nicméně problém Spořilova je často redukován pouze na problém Spořilovské. Též je nesprávně prezentováno, že provozem na Spořilovské trpí 10 tis. obyvatel (zhruba tolik má Starý i Nový Spořilov dohromady).
Občanským sdružením, působícím na Novém i Starém Spořilově je často vytýkáno, že není ve prospěch občanů Spořilova, pokud se aktivní část občanů mezi sebou nedokáže shodnout na rozumném kompromisu. Tento názor ovšem zcela opomíjí skutečnost, že občané celého Spořilova se do neúnosné situace nedostali vlastní vinou, ale že současný stav dopravního řešení, a tím negativně ovlivněného životního prostředí je důsledkem dlouhodobého zanedbávání problému jak ze strany Magistrátu HMP, tak ze strany MČ Praha 4. Nechceme být vtahováni do dohadování, kde je situace horší, ale pouhé přesouvání problému z jedné lokality do druhé - a to bez jakékoliv opory v studiích dopadu tohoto opatření na životní prostředí - přesun kamionové dopravy odmítáme. Nikde na světě se kamionová doprava neposouvá ke středu města, zde se jedná o posun o 1,5 km ke středu města a současné prodloužení trasy kamionové dopravy o cca 1,3 km. Důsledkem bude pouze zvětšení území, které bude zasaženo emisemi výfukových plynů a hlukovou zátěží. Situace nebude horší jen v bezprostředně dotčených částech, ale na celém Spořilově.
Též uvádíme na pravou míru často se vyskytující tvrzení, že přesun kamionů ze Spořilovské na Jižní spojku a 5. května bude kompenzován výstavbou protihlukových opatření v lokality „Spořilovského plácku“, který se nalézá v samotném křížení komunikací 5. května a Jižní spojky. Přitom protihluková opatření této lokality byla požadována již jako kolaudační podmínka ve stanovisku HS HMP ke zprovoznění tzv. Pankrácké radiály (nynější 5. května), avšak nikdy realizována nebyla. Navíc aktuální hluková studie této lokality dokládá, že ani po realizaci navrhovaných protihlukových opatření platných hlukových limitů dosaženo nebude."


Jak hodnotíte veřejné slyšení a jeho závěry k petici č. 26/12 – „Odvrácení ekologické katastrofy Zahradní čtvrti Starý Spořilov“ a petici č. 3/13 – „Za okamžité odvedení těžké tranzitní dopravy z centra Spořilova?
"V průběh a výsledek veřejného slyšení jsme vkládali velké naděje, obojí nás však zklamalo. Co se týče průběhu, nezazněla řada příspěvků dle programu, které by jistě poskytly řadu podnětných informací (stanovisko podvýboru pro dopravu VHZD Senátu, Středočeský kraj, VŠE v Praze). Na druhé straně bylo prezentováno mnoho příspěvků s velmi různorodými postoji. Některé údaje se však nezakládaly na pravdě; některé formulace byly v rozporu s naší legislativou; řada požadavků, vyslovená různými subjekty, si odporovala. Přitom nebyl učiněn žádný pokus o sblížení alespoň základních postojů. Současně nebylo upozorněno na následné vydání usnesení Senátu ani na mechanismus jeho přípravy.
Pokud jde o výsledek, neodráží řádu návrhů, které na veřejném slyšení zazněly. Za největší slabinu pokládáme skutečnost, že usnesení nepodporuje řešení problému, ale opět jen pouhý přesun problému do jiné lokality. Za další slabou stránku pokládáme, že usnesení neobsahuje zajišťování kontroly plnění jednotlivých bodů a realizaci jmenovaných opatření včetně možnosti sledování tohoto procesu."


Děkuji za rozhovor.