Hrdinové od Zborova v lánském muzeu TGM

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 21. 09. 2013

Prezentace modelu pomníku 29. 6. 2013V sobotu dne 14. září 2013 jsme si při příležitosti 76. výročí úmrtí prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka na lánském hřbitově za účasti nejvyšších představitelů státu společně se zástupci vlasteneckých a odbojových organizací - legionářů, Sokolů, Junáka, bojovníků za svobodu a politických vězňů připomněli jeho zásluh o vybudování samostatného demokratického státu - svobodného Československa.

„Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa!“ /T.G.Masaryk/

Pod tímto heslem se po skončení pietního obřadu u prezidentova rodinného hrobu v Muzeu Tomáše Garrigue Masaryka v Lánech uskutečnil slavnostní akt předání modelů replik dvou legionářských pomníků. Muzeu je daroval Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova, o.s., kterému se je podařilo zhotovit po letech velkého úsilí. My, potomci československých legionářů a Sokolové zvlášť jsme se poklonili památce a obětem československých legionářů, bez nichž by nebylo naší dnešní svobody. Těm všem na památku a z vděčnosti postavili naší dědové a otcové v Praze ve třicátých letech minulého století dva pomníky: plukovníka Josefa Jiřího Švece na náměstí Pohořelec a Hrdinům od Zborova na Roztylském náměstí na Spořilově, o jejichž obnovu náš Sbor po léta usiluje.Předání modelů legionářských pomníků se konalo pod záštitou ředitelky Muzea T.G.M. v Lánech Mgr. Magdaleny Elznicové Mikeskové, která slavnost zahájila uvítáním přítomných hostů a četných diváků. Za občany Prahy 4, kde na Spořilově stával pomník Hrdinům od Zborova až do roku 1940, kdy byl odstraněn a zničen nacisty, se předání jeho modelu zúčastnil starosta Pavel Caldr. Na téma „Masaryk a legie“ promluvil Doc. Ing.Vratislav Preclík, CSc., místopředseda Masarykova demokratického hnutí. Barvitě vylíčil nadšení československých legionářů pod vedením profesora T.G.Masaryka v boji za samostatnou Československou republiku v době, kdy světové velmoci zdaleka neznaly nic o malé zemi uprostřed Evropy. Popsal i hrdinství velkého velitele od Zborova plukovníka J.J. Švece, který svým příkladem strhával k boji ostatní. Význam a obsah projektu „LEGIE 100“ posluchačům přiblížil jednatel Československé obce legionářské Ing. Petr Hozlár. Vlastní akt předání daru do rukou ředitelky Muzea T.G.M. v Lánech uvedl bratr Ing. Vladimír Prchlík, CSc., který poděkoval všem tvůrcům a spolupracovníkům, kteří přispěli k úspěšnému dokončení díla ztvárněním modelů ve formě, která umožňuje přímo zadat další práce na výrobě replik pomníků v umělecké slévárenské dílně v Blansku.
Na závěr zazpívali přítomní Masarykovy oblíbené lidové písně „Ach synku, synku“ a „Teče voda, teče“. Poté zazněl symbolický přípitek všech přítomných s přáním plného úspěchu novým exponátům, které obohatily legionářské sbírky Muzea v Lánech. Prohlídka modelů v prvním patře na důstojném místě v blízkosti makety památné bitvy u Zborova skončila uznáním díla předních umělců, kteří se na jejich návrhu a výrobě podíleli.

Rekonstrukce pomníku Josefa Jiřího Švece byla snazší tím, že se našla v archivu Technického muzea v Praze rozměrová kresba pomníku. Podle fotografie model vymodeloval Mg.A Petr Holub z Kobylis. Umístění pomníku bylo zjištěno z leteckých snímků Československé armády z roku 1937 ve Vojenském archivu v Dobrušce.
Rekonstrukce pomníku Hrdinům od Zborova na Spořilově se provedla ze tří zachovaných fotografií. Základní snímek jsme objevili v Muzeu hlavního města Prahy, podle kterého byly stanoveny míry pomníku na Katedřě kybernetiky Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze pod vedením Dr. Ing. Radima Šáry. Goniometrický výpočet sklonu podstavce pomníku byl proveden podle dobové fotografie ze soukromého archivu jednoho občana ze Spořilova. Třetí zachovaná fotografie svědčila o tom, že po obvodě podstavce pomníku byl živý plot. Text popisující pomník byl dohledán v knihovně Vojenského historického ústavu v Praze na Vítkově. Projekt repliky pomníku navrhl z ochoty a nadšení pro dobrou věc za symbolickou cenu 1,- Kč Ing. Václav Jandáček ze Střešovic! Kopie sochy hrdiny od Zborova se kupodivu zachovala v Blansku, kde stojí v městském parku u nádraží Českých drah Blansko-Město. Model pomníku navrhl a v měřítku 1:20 zhotovil Mgr. Karel Holub z Kobylis, syn Petra Holuba.
Všem umělcům a tvůrcům modelů patří náš vřelý dík!
Význam daru spočívá v tom, že v Muzeu budou modely pomníků československých legionářů trvale připomínat jejich nezlomné hrdinství v boji za vlast a jejich odkaz svobodné a demokratické republiky dnešní a budoucím generacím.

Věřím, že se společným úsilím podaří uskutečnit dílo obnovy obou legionářských pomníků v Praze, které Československá obec legionářská ve spolupráci s Československou obcí sokolskou , Českým svazem bojovníků za svobodu a dalšímu organizacemi pod záštitou Ministerstva obrany České republiky připravuje uskutečnit v rámci celostátního projektu „LEGIE 100“ v letech 2014 až 2018.

Vladimír Prchlík
Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova, o.s.