Hluková výjimka pro Spořilovskou byla opět udělena

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 03. 02. 2014

Na žádost města byla opět Hygienickou stanicí HMP udělena hluková vyjímka, která oproti předcházející vyjímce povoluje hluk o 2 dB nižší (den/noc = 72/65dB).

Spořilovská se v roce 2010 stala součástí Pražského okruhu aniž by byla požadována EIA. Déle než 3 roky zůstává tato komunikace objízdnou trasou Pražského okruhu, který měl být již dle původních plánů dostavěn. Z objízdné trasy dočasné se tak stala dlouhodobá, a to minimálně na dalších 10 a více let. Z postojů kanceláře ombudsmana ke hlukové zátěži vyplývá, že: „Pro výklad je obtížný zejména pojem „krátkodobá objízdná trasa“. Některé objízdné trasy při výstavbě dálnic a obchvatů měst jsou původně plánovány jako krátkodobé (několik týdnů či měsíců), avšak v důsledku nedostatečné připravenosti se protahují o celé roky. Děje se tak nejčastěji po zablokování majetkoprávního vypořádání s majiteli pozemků dotčených výstavbou nové komunikace. Ochránce proto apeluje na orgány ochrany veřejného zdraví vyjadřující se k takovýmto záměrům, aby při určování doby objížďky nespoléhaly výhradně jen na odhad investora, ale aby požadovaly podrobné zdůvodnění odhadu a případně i předložení věrohodných dokladů o připravenosti stavby, kvůli níž se objížďka povoluje. V případě, že i přesto dojde k významnému prodloužení plánované doby objížďky, měl by orgán ochrany veřejného zdraví okamžitě po ověření signálů o tom, že takovýto vývoj hrozí, překvalifikovat komunikaci sloužící jako objízdná trasa. Neměl by pro ni nadále užívat korekce hlukových limitů určených pro starou hlukovou zátěž a měl by naopak začít vyžadovat dodržení limitů nekorigovaných.“ To znamená, že v oblasti celého Spořilova by tedy měly platit nižší nekorigované limity hluku (60/50 dB) dokonce místo limitů korigovaných na starou hlukovou zátěž (70/60 dB)! Udělenou výjimkou jsou tyto limity překročeny v denní době o 12 dB a v noci o 15 dB. Přitom právě v noci doporučuje WHO snížení limitů na 40 dB.
Senátní výbor, po veřejném slyšení ke Spořilovu v loňském roce, v usnesení doporučil časově omezené povolení pro žádnou pozemní komunikaci v oblasti Spořilova nevydávat! Veřejného slyšení se účastnil hlavní hygienik i zástupci Hygienické stanice. Je třeba si uvědomit, že v takto dopravně zatížené oblasti provází extrémní hluk i produkce nadměrných emisí. Na Spořilově loni proběhlo měření imisí Státním zdravotním ústavem, pravděpodobně právě ve spojitosti s žádostí města o novou vyjímku. Tato orientační měření ale byla účelová a neobjektivní. Imise byly měřeny mimo oblast extrémně dopravně zatížených komunikací, v hojné zeleni s dominancí mnoha vzrostlých stromů. Kromě toho bylo atypické i počasí. V červnu po několik týdnů extrémně pršelo a byly povodně, což znamená, že došlo ke značnému snížení zejména koncentrace prachových částic a v srpnu, kdy bývají tradičně měřeny nejnižší koncentrace některých škodlivin, byla po několik týdnů tropická vedra. Listopad byl teplý a bez inverzí, takže nebyly zachyceny nejvyšší koncentrace škodlivin, které jsou typické pro toto období. Více na http://www.prazskypatriot.cz/obcanske-sdruzeni-zpochybnuje-mereni-imisi-na-sporilove/. Nyní stojí ve Spořilovské ve směru k Jižní spojce od rána do večera celé 2 měsíce kolony kamionů (informovala Nova 20.1. v odpoledních televizních novinách), ale imise se již neměří. Přitom jsou bezesporu produkovány koncentrace škodlivin, které mohou překračovat limity i mnohonásobně. Problémy s tranzitem jsou i na Hlavní ulici, která se stala zejména v posledních letech objízdnou trasou Jižní spojky a IAD tak kromě autobusů přispívá k neúměrné zátěži centra Spořilova imisemi. Přestože povolení hlukové vyjímky zásadně znehodnocuje život obyvatel v postižené oblasti a omezuje jejich vlastnická práva, není účast obyvatel při řízení o udělení vyjímky možná. Proti rozhodnutí o udělení vyjímky se lze ale odvolat. V každém případě by obyvatelé neměli doplácet na nedokončenou dopravní infrastrukturu. Nyní je otázkou, zda by nepomohl lépe chránit veřejné zdraví zákon, který by zakázal v hustě obydlených a dopravně přetížených oblastech udělovat hlukové vyjímky. Takový zákon by měl projít i Poslaneckou sněmovnou, protože každý z nás si s narůstajícími životními zkušenostmi nejvíce váží lidského zdraví a života. Zároveň by měli občané mít právo se účastnit řízení o udělení vyjímky a prosadit své námitky.