Ovzduší na Spořilově? Kritické jako v Legerově!

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 04. 03. 2014

Měření imisí, které prováděl na Spořilově v roce 2013 Státní zdravotní ústav, probíhalo v parku na západní straně polikliniky ve 3 měsíčních etapách (červen, srpen, listopad/prosinec). Ze zveřejněných výsledků vyplývá, že kamiony extrémně zatížená oblast Spořilovské patří k nejhorším místům v Praze. Přitom mezi lokalitami AIM (ČHMÚ), se kterými byl Spořilov srovnáván, se nachází řada silně dopravně exponovaných míst. Ovzduší v centru této hustě obydlené oblasti je dokonce srovnatelné s Legerovou ulicí, která je v rámci lokalit AIM zařazena jako hot spot, tedy kritické místo.Na Spořilově byly limity PM10 (24h) překročeny třikrát, z toho dvakrát v období listopad/prosinec (56,8 a 70,3 µg/m3) a jednou v srpnu (50,0 µg/m3). V Legerově ulici (data ČHMÚ) byly překročeny limity prachových částic také třikrát v období listopad/prosinec (rozsah 52-79 µg/m3). V červnu a srpnu nedošlo k překročení limitů PM10 (24h) v Legerově ulici, ale ani na dalších kritických místech Ostravska a Ústecka. Limity 2. významné škodliviny - oxidu dusičitého, nebyly na Spořilově překročeny, v Legerově došlo k překročení limitů NO2 (1h) pouze vyjímečně. Na konci listopadu byla již polovina kamionů převedena mimo Spořilovskou, přesto však byly maximální hodnoty z celého období sledování imisí naměřeny při inverzi 3.12. (PM10 - 70,3, NO2 - 81,9 a NO - 288,6 µg/m3). Situaci v tomto období, a následně i po celou zimu, významně zhoršily kolony celodenně pomalu popojíždějících tisíců kamionů, které se na Spořilovské vytvářely po zúžení Jižní spojky ve směru na Černý most (výstavba protihlukové stěny).

V Legerově ulici (data ČHMÚ) byly limity PM10 (24h) překročeny v roce 2013 celkem 55krát, nejčastěji v lednu-dubnu, méně často v prosinci. Povoleno je přitom 35 překročení za rok. Podle celkem dobré shody dat ze Spořilova a Legerovy ulice lze usuzovat, že na Spořilově budou v průběhu roku také překračovány limity prachových částic a zejména v zimě bude oblast u Spořilovské stejně kritickým místem jako Legerova. Legerova přitom měla nyní v lednu již 12 překročení limitů PM10. Přitom je známo, že mohou být pro zdraví nebezpečné i nižší koncentrace polétavého prachu než ty, které jsou dány limity. Ve zprávě SZÚ se uvádí, že v oblasti Spořilova je navíc velký podíl nejrizikovějších jemných částic PM1,0 (spalovací procesy) - přes 90% (oproti běžným 60-80%). Varující je také další výzkum, který prokázal extrémní hodnoty nanočástic produkovaných kamiony na Spořilovské.

Pokud by měřící stanice byla umístěna na opačné straně Spořilovské (ve směru do sídliště), tak by docházelo k  častějšímu překračování limitů škodlivin. To potvrzují i výsledky týdenního měření imisí v říjnu 2010, které proběhlo na východní straně polikliniky (tedy blíže ke Spořilovské než letos) a u AutoPalace Spořilov. Ve zprávě se uvádí, že v obou případech byly překročeny ve většině měření 24-hodinové imisní limity pro polétavý prach a s velkou pravděpodobností budou překračovány roční imisní limity oxidu dusičitého pro ochranu zdraví lidí a dále oxidů dusíku pro ochranu ekosystémů a vegetace. Při druhém měření došlo k výraznějšímu překročení limitů, protože vybrané místo v dolní části Spořilova bylo přímo exponováno zplodinám z kamionové dopravy na Spořilovské a převažujícímu jihozápadnímu proudění. Nadlimitní hodnoty prachových částic se (i přes 4 volné dny) pohybovaly až na úrovni 80-90 µg/m3. V rámci měření byly také zaznamenány vysoké průměrné hodinové koncentrace NOx - v maximech mezi 550-950 µg/m3.

Z  imisních map Prahy (Atlas životního prostředí) vyplývá, že oblast Spořilovské je zasažena nejvyššími koncentracemi PM10 v největším rozsahu z celé Prahy (průměrné roční koncentrace 40-77 µg/m3). Plošně jsou více zasaženy již jen některé oblasti Pražského okruhu, kde ale není zástavba. Problematické jsou také vysoké hodnoty NOx (75-100 µg/m3). Průměrný index kvality ovzduší je v oblasti Spořilovské 0,8-1,0, což znamená, že jde o jedno z nejhorších míst v Praze.

Na závěr lze shrnout, že zejména v zimním období bude v centru Spořilova docházet k častějšímu překračování limitů polétavého prachu. Vyjímkou nebudou koncentrace prachových částic přes 100 µg/m3, zejména při inverzním charakteru počasí. Značnému zdravotnímu riziku jsou tak vystaveny tisíce obyvatel, kteří u Spořilovské bydlí a také se v centru Spořilova pohybují. Alarmující je vysoký výskyt kardiovaskulárních obtíží a nádorových onemocnění. Zplodiny z  dieslových motorů jsou považovány za prokazatelně karcinogenní, stejně jako ovzduší znečištěné dopravou (WHO-IARC).

Kromě tisíců kamionů stojících v kolonách na Spořilovské, významně přispívá ke zhoršení životního prostředí i 1200 autobusů denně a nadměrná osobní doprava, která objíždí Jižní spojku přes místní komunikace na Spořilově a na Hlavní ulici pak popojíždí oboustranným parkovištěm. Je proto nutné, aby silnice ve Spořilovském sídlišti přestaly co nejdříve plnit úlohu tranzitních komunikací a byl na nich zajištěn plynulý provoz. Předpokládáme, že magistrát HMP i Městská část Praha 4 si uvědomují vážnost situace a podniknou urychleně další kroky ke zlepšení životních podmínek občanů v centru Spořilova.

Jana Růžičková
OS SOS Spořilov