Evropské peníze pomáhají evangelické akademii na Spořilově

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 03. 11. 2014

Dne 1. července 2013 naše škola zahájila realizaci projektu Partnerstvím ke kvalitě – inovace vzdělávání a systému odborných praxí Evangelické akademie – Vyšší odborné školy sociální práce v rámci operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA).
Díky tomuto projektu mohla Evangelická akademie výrazně zkvalitnit stávajícího vzdělávání a systém odborných praxí studentů VOŠ tak, aby praktická výuka odpovídala aktuálním požadavkům trhu práce a připravovala kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické.
Podařilo se (díky uzavření smluv se špičkovými pracovišti Diakonie CČE a dalšími renomovanými poskytovateli sociálních služeb, vypracování Standardu výukového pracoviště a Cílů a pravidel odborné praxe na výukovém pracovišti EA) navázat dlouhodobou, smluvně podloženou spolupráci, garantující díky proškolení mentorů z těchto pracovišť profesionální a kvalitní vedení studentů na praxích.Do projektu se zapojilo 20 výukových pracovišť (Arcidiecézní charita Praha (AD sv.Terezie a Poradna pro lidi v tísni), Diakonie CČE – Ratolest, Diakonie CČE – Stodůlky, Diakonie CČE – Zvonek, Diakonie CČE – SKP v Praze (SOS centrum a AD pro matky s dětmi EZER), Jahoda o.p.s., CSS – IC Kontakt, Sdružení Linka bezpečí, Palata – Domov pro zrakově postižené, Domov pro seniory Kobylisy, ESET HELP o.s., Dětské centrum Paprsek, MČ Praha 12 - ÚMČ (OSP), Život 90 o.s., Klub Hornomlýnská o.p.s., Židovská obec v Praze – Domov seniorů Hagibor, Židovská obec v Praze – sociální oddělení a Kolpingova rodina Praha 8 o.s. (Kolpingův dům pro matky s dětmi).
Velkým přínosem projektu je také zkvalitnění vzdělávání pedagogů VOŠ i teoretického vzdělávání na EA VOŠ (naši učitelé absolvují v rámci projektu odborné semináře, konference, kurzy, jazykové a vzájemné vzdělávání, z prostředků OPPA bylo možné zakoupit odbornou literaturu i vybavit audiovizuální technikou učebny VOŠ).
Vzhledem k tomu, že v současné době narůstá potřeba získávání a sdílení zahraničních zkušeností z oblasti sociální práce, studenti a pedagogové měli možnost absolvovat odborné stáže v Drážďanech (prosinec 2013) a ve Vídni (duben 2014), další stáž v Drážďanech bude realizována v prosinci 2014.
V rámci stáže studenti v Drážďanech navštívili přednášky o iniciativách českoněmecké nadace Brücke/Most, „Akademie pro mír“ – aktivity pro mládež představila pracovnice z odborné poradny pro prevenci sexuálního násilí u dětí. Studenti i pedagogové také v nízkoprahovém centru mládeže Trinitatis Ruine vyslechli přednášku o struktuře sociální práce v Německu. Součástí další přednášky bylo představení církevní vysoké školy sociální práce Evangelische Hochschule Dresden a informace o vzdělávání v sociální oblasti v Německu. Na závěr stáže navštívili studenti i pedagogové církevní středisko mládeže, kde se uskutečnila interaktivní přednáška na téma „Inkluze“ a odlišnosti práce s lidmi s postižením a bez postižení.
Cílem stáže pro pedagogy ve Vídni bylo seznámení se systémem sociální práce v Rakousku, rozvoj stávajících kontaktů a sjednání spolupráce při realizaci zahraničních praxí v některých z navštívených zařízení sociální práce.
Program této odborné stáže zahrnoval seznámení s projektem preventivní práce v městských parcích - sdílení dobré praxe v oblastech, které v ČR dosud chybí, tj. mezigenerační preventivní sociální práce v městských parcích zahrnující děti ohrožené sociálním vyloučením a seniory. Došlo také k navázání spolupráce se školou podobného zaměření - setkání s ředitelkou Evangelické akademie Wien a seznámení s aktivitami EA Wien.
Velmi přínosná byla i přednášky Dr. Hanky Hančilové – Bellak, která je mezinárodní expertkou více jak 15 let působící v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Připravila dvě přednášky „Děti žádající azyl v 10-ti zemích světa“ a „Pracovní vykořisťování migrantů“.
Dalším cílem projektu je prohloubení stávající spolupráce s ETF UK vedoucí ke sdílení poznatků v oblasti teoretické i praktické výuky za účelem zkvalitnění vzdělávacího programu VOŠ a zajištění co nejvyšší prostupnosti studia mezi VOŠ a ETF UK, včetně vytvoření kriterií/standardu pro přijetí absolventské práce VOŠ k rozšíření a dopracování na bakalářskou práci na ETF UK.
Ve spolupráci s ETF (doc. Hošek) a zahraničními partnery (prof. Hetfleisch, dr. Cicek – Univerzita Erlangen, Ústav Islám a právo v Evropě) a organizacemi pracujícími s migranty (Berkat) se dnech 17.- 20.6. 2014 uskutečnil seminář a workshop o integraci muslimů v ČR.
Projekt bude končit v únoru 2015, spolupráce s výukovými pracovišti i s ETF UK však bude pokračovat i nadále a v projektu vytvořené dokumenty mohou být přínosem pro výuku odborných praxí i na dalších Vyšších odborných školách.
Pro pedagogy i studenty naší školy je účast v projektu velkým přínosem i výzvou do budoucna, věříme, že také díky zahraniční spolupráci i systému vzdělávání pedagogů EA si naše škola již získala pověst kvalitní a profesionální instituce, která připraví studenty nejen pro výkon jejich budoucího povolání, ale také pro život.

Na závěr za všechny pedagogy reflexe vyučujících VOŠ:

Mgr. Pavla Skalová (tutorka, supervizorka, referentka praxí):
Přínos projektu vidím v následujících oblastech:
1. Jednotná pravidla pro poskytování praxí zajišťují, že praxe budou probíhat na různých pracovištích ve srovnatelné kvalitě. Kromě toho pravidla usnadňují i proces přípravy studentů na praxi a zajišťují kontinuitu v průběhu praxí i v případě, že dojde ke změně tutora ve škole či mentora na pracovištích.
2. V důsledku jednoznačného stanovení mentorů se výrazně zkvalitnila komunikace s pracovišti, mnohem lépe a rychleji probíhá domlouvání se na exkurzích i praxích.
3. Mentoři i tutoři získali lepší představu o tom, co dělá a potřebuje druhá strana, výbornou práci odvedla uspořádaná společná setkání.


PhDr. Jarmila Rollová (tutorka, supervizorka, manažerka praxí):
Projekt OPPA Partnerstvím ke kvalitě umožnil Evangelické akademii - Vyšší odborné škole sociální práce vytvořit 20 výukových pracovišť, kde studující vykonávají povinnou odbornou praxi pod vedením vyškolených mentorů a mentorek. Průběh praxe na jednotlivých pracovištích se řídí písemně stanovenými pravidly. Škola stanovila kritéria pro výběr výukových pracovišť ve Standardu výukového pracoviště. Podmínky spolupráce s každým výukovým pracovištěm jsou vymezeny smlouvou. Všechny zúčastněné osoby v systému praxí se řídí popisem povinností, které přináší jejich role - student, mentor, tutor, supervizor. Minimálně 1x ročně se všechny zúčastněné strany sejdou na evaluační schůzce s cílem vyhodnotit spolupráci a identifikovat slabiny systému, na jejichž odstranění je potřeba se soustředit. Kvalita výkonu odborné praxe nyní plně odpovídá požadavkům Asociace vzdělavatelů v sociální práci a Evangelická akademie díky projektu patří ke školám (v terciárním sektoru vzdělávání) s nejlépe organizovanou odbornou praxí v České republice.

Mgr. Helena Wernischová (koordinátorka spolupráce s ETF UK):
Přínos pro tým učitelů na VOŠ – máme větší možnost se sdílet mimo pravidelný a dost hektický provoz ve škole a také posílit ve vzájemně působících motivacích kvalitní výuky v našich oborech a také obecně v orientaci v aktuálních trendech výuky i profese soc. práce – zvláště při zahraničních exkurzích (Drážďany, Vídeň).
Pro studenty je díky projektu mnoho nesamozřejmých přínosů – zahraniční exkurze pro první ročník (téměř zcela finančně zajištěné), pozvání mimořádných návštěv a otevření obzorů v aktuálních tématech zasahujících soc. práci a vůbec společnost (migrace, mezináboženský dialog apod.), uvědomění si flexibility a širokých možností spolupráce s našimi partnery vzhledem ke kontaktům s církevním prostředím (s tím souvisí i provozní výpomoc v prostorovém zajištění akcí).


Mgr. Jana Veselá
manažerka projektu OPPA
Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední
odborná škola