Stane se alarmující stav ŽP na Spořilově výzvou pro naše nové zastupitele?

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 28. 11. 2014

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR uspořádala dne 19.11.2014 odborný pracovní seminář „Znečištěné ovzduší 2014 a jeho vliv na zdravotní stav populace“.
Přednášky se zabývaly jak důsledky znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel (MUDr. Šrám, RNDr. Rösner, MUDr. Dostál), tak monitorováním znečišťujících látek (Ing. Švecová, Doc. Vojtíšek). Cílem tohoto příspěvku není rešerše z prezentací ani výčty zjištěných koncentrací konkrétních škodlivin, ale reflexe semináře na aktuální podmínky Spořilova s upozorněním na protizákonný stav životního prostředí a možnosti jeho řešení.Dvě z přednášek uváděly výsledky měření, která byla prováděna také v oblasti Spořilova. MUDr. Šrám realizoval v 1. čtvrtině tohoto roku monitoring ovzduší ve třech lokalitách Spořilova, ze kterého vyplývá významné překročení koncentrací benzo[a]pyrenu i PM 2.5 ve venkovním i vnitřním prostředí. Podle WHO expozice koncentracím PM 2.5 > 10 µg/m3 nepříznivě ovlivňují lidské zdraví a expozice koncentracím benzo[a]pyrenu > 1 µg/m3 prokazatelně poškozují genetický materiál. Maximální zjištěné koncentrace obou škodlivin byly 5krát vyšší.
Doc. Vojtíšek svůj příspěvek věnoval ultrajemným částicím ze spalovacích motorů, jejichž měření proběhlo opakovaně i na území Spořilova. Na rozdíl od větších částic, které se zachycují v horních cestách dýchacích, nemá proti nanočásticím lidský organismus účinné obranné mechanismy. Nanočástice pronikají hluboko do plicních sklípků, kde se jich až desítky procent zachycují. Odtud mohou pronikat do krevního oběhu a přispívat ke vzniku rakoviny, astmatu či infarktu. Hodnoty zde zjištěné několikařádově přesahují úroveň městského pozadí. Doc. Vojtíšek upozorňuje na řadu faktorů, které nadměrně zvyšující výfukové emise částic (vytloukání a demontáž filtrů částic; demontáž redukčních katalyzátorů a jejich vyřazování z provozu; přečipování motorů vozidel na vyšší výkon; nevhodná nebo nedostatečná údržba motoru; podvádění na emisních měřeních STK; ladění motorů na homologační cykly a nikoliv na reálný provoz; velmi vysoká rychlost jízdy; nadměrný výskyt kongescí; přílišná intenzita /zvláště zbytné/ silniční dopravy). Velká část příspěvku je zaměřena na návrh opatření ke snížení této zátěže, z nichž vyjímám:
1) Zamezit přístup vozidlům s velmi vysokými emisemi důslednou technickou kontrolou na silnicích včetně vozidel registrovaných v zahraničí;
2) Omezit výskyt kongescí (snížení počtu vozidel tak, aby nebyla překročena kapacita komunikace; zvýšení mýtného o ekologickou složku);
3) Omezit intenzitu dopravy (usilovat o kvalitní pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, nikoliv skladiště, překladiště a montovny; omezení rozrůstání měst do satelitů; podpora alternativních způsobů dopravy - železnice, MHD);
4) Objektivní a realistické hodnocení dopadů staveb na znečištění ovzduší; spolupráce mezi ministerstvy a relevantními institucemi; zapojení kompetentních odborníků.


Současně si musíme uvědomit, že Spořilov netrápí jen imisní zatížení, ale potýká se i nadlimitním hlukovým zatížením, čímž v souhrnu aspiruje na jednu z nejzatíženějších lokalit nejen v Praze, ale i v celé České republice. Dlouhodobé působení negativních účinků imisní a hlukové zátěže vede k prudkému zhoršování zdravotního stavu obyvatel Spořilova. Stojíme ale o toto prvenství za cenu trvalého poškození našeho zdraví? Hlavní příčina několik desítek let neúnosně zatíženého území (což znamená protiprávní stav) spočívá ve stále se zvyšující osobní dopravě a provozu kamionů na páteřních komunikacích v oblasti Spořilova (Spořilovská, 5. května, Jižní spojka) a rovněž zvyšující se tranzitní dopravě přes Spořilov. Spořilov je ohrožen i dalšími stavebními záměry (Interlov, Globus….), které vždy vedou ke zvýšení dopravního zatížení lokality a nepromyšlenými koncepcemi (současný návrh nízkoemisní zóny a humanizace magistrály lokalitu Spořilova nezahrnují). Co mě z příspěvků a diskuse nejvíce oslovilo? Paradoxně je to silně znepokojující skutečnost, že mezi cca 50 přítomnými posluchači nebyl žádný představitel orgánů státní správy či samosprávy, ač byli pozváni a z náplně své práce by se této problematice věnovat měli. Zástupci MČ Praha 4 i HMP přitom k dispozici alarmující výsledky dokumentující překročení přípustného zatížení území (ovzduší, hluk) Spořilova znají, a to včetně návrhů na zlepšení situace (urychlená dostavba Pražského okruhu; maximální ochrana před současnými negativními vlivy - výstavba efektivních protihlukových valů a stěn, pokládka pohltivých asfaltů, výsadba a údržba zeleně, zajištění plynulosti dopravy, omezení vjezdu za smogových situací, zákaz parkování nerezidentů z přilehlých administrativních center na území celého Spořilova, kontrola technického stavu vozidel, podpora ekologických vozidel MHD; další zatěžování životního prostředí realizací nových záměrů a špatně nastavených koncepcí - zákaz dalšího prodlužování či navyšování časově omezených hlukových výjimek, nerealizování záměrů zástavby a s ní spojené další dopravní zátěže v blízkosti a s dopady na lokalitu Spořilova, zahrnutí celého Spořilova včetně páteřních komunikací (Jižní spojka, 5. května a Spořilovská) do nízkoemisní zóny a do humanizace magistrály, promyšlená koncepce parkovacích zón).

Naši dosavadní představitelé doposud nepodnikli žádné aktivní kroky ke zlepšení kvality ovzduší. Opatření ke snížení hlukové zátěže sice prováděna jsou, ale jejich realizace není založena na aktuálních informacích o hlukové zátěži a na aktuálním množství průjezdů vozidel včetně složení dopravního proudu.

A tak my, všichni obyvatelé Spořilova, jsme nadále vystavováni dlouhodobému účinku znečištěného ovzduší a hlukové zátěže, což na našem zdraví zanechává trvalé stopy. Tento stav je pro naše nové představitele výzvou, která jim již byla adresována. Chopí se jí nebo budou i nadále tolerovat a konzervovat protiprávní stav?


K získání detailnějších informací přikládám odkaz na program i kompletní prezentace všech přednášejících:
http://www.cas.cz/o_avcr/struktura/poradni_organy/komise_pro_zivotni_prostredi.html
RNDr. Pavla Kačabová OS Zdravý Spořilov