Proč by mělo MŽP požadovat pro záměr zastřešení Spořilovské EIA?

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 04. 09. 2018

Závěr zjišťovacího řízení Spořilovská spojka - zakrytí je negativní, což znamená, že nepotřebuje EIA. Pro odborníka znalého problematiky to ale takto jednoznačné není. Bylo totiž zcela opominuto mnoho závažných problémů. Uvádím aspoň ty zásadní:


1.V záměru jsou dále sledovány pouze varianty, kdy by měla být nákladní doprava při výstavbě zastřešení ve směru D1-Spořilovská vedena přes Barrandovský most na Jižní spojku. To je ale vyloučené, protože podle TSK a náměstka primátorky Dolínka mají být po roce 2020 zahájeny opravy Barrandovského mostu, který je v havarijním stavu a mají trvat několik let. Samo město a TSK realizací protihluků v západní části Spořilova znemožnilo realizaci rampy pro propojení D1/JS po dobu výstavby. Nebude dokončen ani SOKP. Nutnou podmínkou realizace záměru je tedy zákaz kamionů v Praze, ale o této variantě se záměr nezmiňuje.
Vzhledem k plánu zahájení prací na zastřešení Spořilovské po roce 2020 by tedy došlo k realizaci výstavby bez odklonu kamionů, což by znamenalo dlouhodobé a podstatné zhoršení dopravy a životního prostředí v území a také by to mělo zásadní dopad na zdraví obyvatel.
2.Nedošlo k variantnímu posouzení optimálního řešení tramvajové trati, což je umístění tramvajové trati do 1 trouby tunelu. Tato varianta je zakreslena ve Studii proveditelnosti Spořilovská-zakrytí. Praha 4, č.999438 (Satra 2015). Zde je v obr. 11 na straně 36 zakreslena tramvaj v klesající troubě tunelu a automobilová doprava pak ve zbývajících 2 troubách. Tramvaj mimo tunel je však odmítána většinou obyvatel z důvodu hluku, což může vést k odmítnutí zastřešení jako celku v dalších krocích povolovacího procesu. Je nepochopitelné, že na takové studie jsou vynakládány obrovské finanční prostředky a optimální řešení nejsou předložena k posouzení. TT mimo zastřešení není pro území Spořilova bez dokončení celé JV tangenty přínosem, ale spíše zátěží.
3.Ve studii proveditelnosti (viz. výše) se uvádí, že při demolici mostu na Hlavní bude muset být Spořilovská uzavřena na téměř 1 rok a ulice Hlavní na 4 měsíce, což znamená velké dopravní komplikace v území a významné zhoršení ŽP. Navíc plánovaný provoz 1 troubou tunelu nebyl v ČR před dokončením a odzkoušením technologického vybavení povolen, což znamená další závažné dopravní problémy.
4.Záměr bezesporu ovlivní dopravní situaci v území, která významnou měrou rozhoduje o kvalitě ŽP v dotčeném území a to nejen při výstavbě, ale i po ní. Na základě znalostí dopravních toků v území je jisté, že bude docházet k přelévání dálniční osobní dopravy z tunelu na malé komunikace (Senohrabská, Na Chodovci) a v případě nutnosti zavírání tunelu i těžké kamionové dopravy. Pro případy zavírání tunelu musí být stanoveny objízdné trasy pro kamiony a IAD po odpovídajících komunikacích.
5.Záměr bude mít významný negativní vliv na ovzduší. Modelové výpočty jsou podhodnoceny. A to nejen po dobu výstavby, ale i po ní, což se projeví zejména v okolí výjezdových portálů. Zakrytí také na několik let zhorší teplotní poměry v území, protože vegetace bude funkční až s odstupem.
6.V textu je uvedeno, že podélný sklon tunelu bude 5,74% ve více než dvou třetinách délky, což znamená větší riziko mimořádných událostí. V případě tunelů MO (Blanka aj.) je podle TSK právě z důvodu rizika do tunelu autům nad 12 tun zakázaný vjezd.
7. Navedení kamionů i do druhého směru Spořilovské, kvůli kterému by musel být realizován výdechový objekt s výškou 5-10m, je nereálné. Pod zastřešením by neměly být kamiony vůbec jak je zdůvodněno výše.
8. Je neuvěřitelné, že stavby, které probíhají daleko od zástavby procházejí procesem velké EIA a stavby přímo pod okny tisíců obyvatel jsou považovány za neškodné. Zkušenosti z mnohem menších staveb v okolí ukazují jak velké je zatížení obyvatel hlukem a prachem z výstavby. Při opravách komunikací a při dalších stavbách v okolí také došlo kvůli nestabilitě podloží opakovaně k poškození sítí, staveb a majetku.
9. Většina dotčených institucí a MČ nedokázala dát k projektu zastřešení kvalifikované odborné stanovisko, protože podmínky v oblasti nezná a nemá odpovídající komplexní znalost problematiky. Je velmi podivné, že pouze 2 subjekty požadují EIA. Zarážející je, že zejména Odbor ochrany ovzduší MŽP zmiňuje pouze opatření k minimalizaci prašnosti ze stavby (PZKO) a doporučuje filtraci vzdušiny. Přitom dopady na životní prostředí, ovzduší a zdraví obyvatel budou při výstavbě po mnoho let velmi významné. Navíc není vůbec jasné jak bude doprava v oblasti fungovat při trvalé tvorbě kolon kamionů a tím pádem nutnosti zavírání tunelu.
10.Kvůli výhradám místních obyvatel, sdružení a SVJ hrozí, že zastřešení a TT nebude možné realizovat bez přihlédnutí k těmto zásadním připomínkám. Lidé již nebudou akceptovat mnohaleté kolony a výrazné zhoršení ŽP.

Vzhledem k výše uvedeným závažným připomínkám by měl záměr Spořilovská spojka-zakrytí projít procesem EIA a Ministerstvo životního prostředí by se k záměru mělo postavit kvalifikovaně a odpovědně.