Praha připraví krajinářskou studii Trojmezí. V území mezi Hostivaří a Záběhlicemi se uvažuje o biotopu i komunitní zahradě

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Zdroj: OPR MHMP, Vydáno dne: 16. 11. 2021

Rada hlavního města 15. listopadu pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracováním krajinářské studie na území tzv. Trojmezí. Lokalita, která je obklopená zástavbou městských částí Praha 4, 10, 11 a 15, je z převážné části zahrnuta v přírodním parku Hostivař-Záběhlice. Cílem studie je definovat přírodní hodnoty území a vytvořit příjemný prostor pro trávení volného času. Do přípravy celé studie se bude moci zapojit i veřejnost.Trojmezí je významnou rekreační lokalitou například pro obyvatele Chodova, Spořilova, Hostivaře či Záběhlic. Kromě přírodní památky Meandry Botiče se tu nachází i několik retenčních nádrží nebo rozsáhlý zanedbaný ovocný sad. V minulosti bylo pro území pořízeno několik studií vlastníků a občanských sdružení, ale žádný návrh nenalezl potřebnou shodu. V dubnu 2021 proto Magistrát hl. m. Prahy společně s městskými částmi vydal memorandum o společném postupu při využití území Trojmezí. V něm se hlavní město na návrh I. náměstka primátora Petra Hlaváčka zavázalo pověřit IPR vypracováním krajinářské<> studie pro celou lokalitu.
„Navážeme na mnoho úvah a studií lokality Trojmezí. Jde nám o hledání potenciálu a možností různých charakterů přírody, oddechu a rekreace. Skloubíme vše v návrhu studie, která bude klást důraz na respektování širokého údolí Botiče, maximální ochranu nezastavitelných ploch v okolí vodních toků a stabilizaci kompaktně zastavěného území okolo Trojmezí,“ vysvětluje některé z cílů studie I. náměstek primátora Petr Hlaváček.
Studie je rozdělena na dvě části – analytickou a návrhovou. První se bude věnovat stavu krajiny a půdy. Zabývat se bude i zapojením stávajících retenčních nádrží. Na základě těchto analýz se prověří umístění volnočasových aktivit, které nevyžadují rozsáhlé stavební práce. Praha uvažuje také například o umístění biotopového koupaliště či úpravě zanedbaných Sadů zahradnické mládeže a vytvoření veřejné komunitní zahrady. Součástí návrhové části bude i řešení nově uvažovaných cyklostezek a pěších tras, případně hipocest, tedy cest pro koně. Zadržování vody v území budou řešit příkopy, průlehy a rýhy zpomalující odtok dešťových srážek.
„Jedná se logický krok, který jsme slibovali. Je nedílnou součástí řešení majetkoprávního vypořádání celého území. Cílem je jednoznačná definice hranice nezastavitelného území Trojmezí, jeho volnočasového charakteru a tím dání jasné budoucnosti rozvoje lokality,“ říká radní pro správu majetku Jan Chabr.
„V území chceme udržet šetrné zemědělství. Studie proto navrhne vhodná opatření pro citlivé hospodaření s vodou a půdou. Velké plochy polí by měly být rozděleny alejemi a remízky, aby se zabránilo erozi. Budeme spolupracovat i se Střediskem ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův Dvůr, což je jedna z nejvýznamnějších aktivit v území,“ doplňuje k záměrům studie ředitel IPR Ondřej Boháč.
Zpracování obou částí studie je rozloženo do dvou let. Práce budou průběžně konzultovány s příslušnými městskými částmi, vybranými orgány státní správy, vlastníky pozemků v řešeném území, místními obyvateli a občanskými sdruženími. Součástí participace bude anketa sbírající podněty, vycházky i plánovací kontejner přímo na místě. Návrh bude respektovat všechny připravované záměry technické infrastruktury, jako je zejména nový vodovodní přivaděč, ale i stávající cyklotrasy.