Jako občané (Spořilova) máme právo spolurozhodovat o našem životním prostoru a chránit naše hodnoty a hodnoty naší čtvrti

Autor: Jan Fischer <zahr.sluzby(at)volny.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 27. 10. 2021

Zahradní město Spořilov je mimořádný cenný obytný soubor. Svým rozsahem, východisky i velkorysostí založení je nejenom v Praze, ale i v Evropě ojedinělý, ve srovnání s koncepty dnešních satelitů zcela nepřekonaný. Takové čtvrti jsou v Evropském kontextu chráněny a rozvíjeny v duchu jejich hodnot. Je k nim přistupováno individuálně a hlavně komplexně.
Zřízení modrých zón a zón placeného stání, (také ZPS) - se všemi jejich dopady - je zásadní vpád jak do veřejného prostoru, tak i práv obyvatel s dopady na způsob, náročnost a komplikovanost života i ekonomických dopadů.
V důsledku takového rozhodnutí se bude měnit vzhled, ale i další vývoj celé čtvrti zahradního města Spořilova. Vedlejším, následným a nevyhnutelným dopadem takového rozhodnutí pak bude i degradace hodnot urbanismu a samotného zahradního města Spořilova.Změní se a sníží se kvalita života obyvatel a to hned v několika ohledech
- nárůst byrokracie, finanční náklady, ztracený čas. Restriktivní opatření, pokuty a další šikana,
- zdražení a znesnadnění poskytování služeb, opravy, zásobování,
- omezení a ztráta sociálních kontaktů - rodina, kamarádi, návštěvy ...

- Ztráta hodnoty sousedského charakteru jako "svobodného a volného" veřejného prostoru obytné čtvrti se vzájemným respektem sousedských vztahů a potřeb komunity, který bude nahrazen byrokratismem, šikanou a zaplevelením lesem dopravních značek, čar a nařízení.
- proti současné praxi dojde k zásadní ztrátě místa pro parkování v řádu stovek míst a v sídlišti až tisíce míst, dojde ke zhoršení dopravní obslužnosti - a skutečný problém s parkováním bude teprve takto uměle vytvořen.
- Navíc pro část lidí v obou Spořilovech dnes bydlících v nájemním postavení a tedy i často bez trvalého bydliště se stane parkování téměř nedostupné, nebo zaplatí násobně více, ale místo zejména na sídlišti stejně žádné nebude.
- A nikoliv nakonec dojde i ke snížení kvality životního prostředí v jeho zobecněné rovině - --- protože: V případě zavedení modrých zón a zpoplatněného stání bohužel dojde ještě k dalšímu, velmi zhoubnému jevu - lidé na st. Spořilově, ve snaze vyhnout se poplatkům - zboří ploty a ze zahrad i (!)předzahrádek si udělají zabetonovaná parkoviště.
Ztráta zeleně, estetiky, řádu a ztráta hodnot je nasnadě. A to již není vize krásného a kultivovaného zahradního města a zdravého bydlení v zeleni, kdy domy se do uličního prostoru obracejí svou veřejnou přívětivou tváří upravených a rozkvetlých předzahrádek a vzadu jednotlivé i velmi malé zahrádky vytváří společný klidový blok zahrad - zeleně - kde se v jednom celku naplňuje ideál "bydlení v zeleni". A to jak vizuálně, tak i prakticky. A to vše na velmi malé ploše.
Území starého Spořilova je - byť se to nezdá - velmi zahuštěné, míra zastavěnosti je vysoká, podíl zeleně se stále snižuje, dochází k jejímu tříštění, narušení celistvosti původních bloků zahrad, ztrátě půdy, dalšímu odvodňování území. Takové území již nebude moci poskytnout nutné, minimální množství zeleně, které by ospravedlnilo (a také zamaskovalo), jinak hustou zástavbu a vytvořilo pocit soukromí. Již delší dobu je patrný i vizuální úbytek zeleně, ztráta svébytnosti a charakteru zahrádek.
Perspektiva dalšího úbytku zeleně v územním celku zahradního města je zhoubná nejenom pro samotné "bydlení v zeleni", (jako věc estetická a pocitová záležitost pěkného, klidného posezení v zahradě, či vzhled a procházky ulicí), ale bude mít zásadní negativní dopad právě na funkčnost zeleně jako celku - obecněji na kvalitu životního prostředí.
Nacházíme se ve velkoměstské aglomeraci a propadáme se stále hlouběji do zastavěného území. Jsme obklíčeni třemi dálnicemi, se kterými neuděláme nic, počty aut se nesníží, měnící se klima spolu s vlivy velkoměsta jsou faktem - prašnost, exhalace ... Potřeba řešení těchto problémů a zátěží, či alespoň zmírňování dopadů vlivů města a zejména z dopravy z okolních dálnic jsou dávno na stole, ale neřeší se. Zeleň a její funkce jsou pak jedním z mála nástrojů, které máme vůbec k dispozici. A v praktické rovině se nakonec neřeší ani ochrana té zeleně, kterou ještě máme - zde především zastavěnost území a vůbec existence půdy jako jediného východiska pro jakoukoliv zeleň.

Není tedy v našem zájmu podporovat opatření, která nevyhnutelně povedou k dalšímu úbytku zeleně, degradaci veřejného i soukromého prostoru, ztrátě estetických hodnot a v konečném důsledku i ke zhoršení kvality života v naší čtvrti.

Samotné zavedení MZ v naší čtvrti nakonec NIC neřeší a nevyřeší - jednalo by se o pouhé skryté zdanění, či obyčejné zpoplatnění stání obyvatel a návštěvníků. Nám obyvatelům Spořilova toto opatření NIC neposkytne a nikomu nic negarantuje - jen bychom již neměli ani to místo před domem...

Domnívám se, že situace v obvodu starého Spořilova je stále ještě únosná, je k životu a umíme s tím žít. Ne, že by nebylo lokálně co řešit - ale nikoliv tímto způsobem. (Např. situace v okolí Severní I. a náměstíčka v důsledku NEřešené situace parkování pro lidi z věžáku - v majetku (!)MČ, reálný úbytek parkovišť v našem okolí v důsledku rozprodeje a zastavování pozemků, zahražování a znemožňování parkování i tam kde to nedává smysl, NEřešení kapacity parkování pro obyvatelstvo v okolí starého Spořilova, NEvyužití historické příležitosti zastřešení Spořilovské k navržení parkovacích kapacit v rámci této akce - vše v moci úřadů. Lokálně nás jistě trápí situace okolo polikliniky, školy, věžáku, dopravní řešení ulice Hlavní a Roztylského náměstí, kde sice vznikly dopravní projekty, které zahrnují i parkování, ale k realizaci se nikdo nemá. Potenciálně se situace může zhoršit i v dalších lokalitách jako je Jižní nám, nebo JZ-IV.
Primárně tedy jde o naše domácí problémy - nikoliv o kolaps způsobený nájezdem "venkovských" vozů.
Záměr zřízení MZ (ZPS) v naší oblasti jsme jako občané odmítli již v lednu 2016 na veřejné schůzi se zástupci radnice naší MČ. Následně pak zrušení záměru bylo potvrzeno a záměr zřízení ZPS v oblasti starého Spořilova byl vedením radnice odvolán, zrušen. (viz články a odkazy II./2016 v příloze). Od té doby se nic významného nezměnilo, měli bychom trvat na dodržení dohody z roku 2016, nicméně není to jen otázka radnice naší MČ, ale také přístupu magistrátu HMP.

Dopravní souvislosti v území
Je zarážející s jakou necitlivostí v dopravních věcech přistupují úřady ke starému Spořilovu, který je těsně sevřen třemi dálnicemi, kudy denně projede na 350 tisíc vozů a který také nese veškerou zátěž z této dopravy. Každý obyvatel je tu vystaven hluku a exhalacím, každý dům je ovlivněn nad obvyklou městskou míru. Nadto se sem ještě slévá pomístní a částečně i tranzitní doprava tohoto okraje Prahy a Spořilov slouží jako zkratka a tranzitní trasa. V případech jakékoliv komplikace na dálnicích, se pak doprava "vylije" přímo do uliček Spořilova. O tom svědčí trvalá zátěž ulice Hlavní s cca 12-cti tisíci vozy denně, případně kolony aut, zmatek a zácpy v celé oblasti.
Ulice Hlavní - zejména v části procházející starým Spořilovem slouží namísto rezidenčnímu bydlení jako dálniční přivaděč. Dálniční trojúhelník namísto toho, aby jako nadřazená komunikační síť, dopravu z obytných celků odváděl, (když už ho tu máme ! ) - tak nám sem dopravní zátěž ještě přidává.
Město samo pak svým nekoordinovaným rozvojem v nejbližším okolí a NEřešením dopravních vztahů a vazeb v kontextu s realitou ještě naši situaci a zatížení z dopravy zhoršuje a to včetně parkování - viz nezvládnutá situace okolo T-mobilu a to včetně parkování, nikdy nekompenzovaná ztráta koupaliště a nakonec i ztráta a zastavění těchto pozemků, také nejnovější plány na zástavbu Roztyl, včetně okolí stanice metra - a to bez jakékoliv městotvorné, funkční, či estetické ambice. O minulých slibech a plánech, že tam bude záchytné parkoviště ani nemluvě. Nikdy neřešená situace s parkováním v sídlišti, kdy ještě navíc ul. Senohrabská, namísto toho, aby sloužila svému účelu - tedy obousměrné dopravě a obsluze sídliště jako součást jeho okružního páteřního systému - slouží zcela alibisticky jako odstavné parkoviště, čímž dochází k nežádoucímu a zbytečnému cirkulování dopravy, prodlužování nájezdných tras a zatížení Hlavní a prostoru u ZŠ Jižní.
A v tomto kontextu je opravdu zarážející, že namísto zájmu a řešení stávajících skutečných dopravních problémů přichází město pouze s restriktivním opatřením a další byrokratickou a finanční zátěží obyvatel. K řešení svých vlastních zastydlých problémů však nikterak nepřispívá a ani svým vlastním občanům - alespoň zde v tomto konkrétním případě - nikterak nepomáhá.
Měli bychom na tyto věci vždy upozorňovat a žádat aby byly zváženy všechny souvislosti a dopady v území. A dopady na obyvatelstvo a způsob života. A speciálně pro Spořilov, tak zatížený provozem dálnic, bychom měli žádat i nějaký způsob kompenzace - například abychom nebyly zařazeni do ZPS dokud o to sami nepožádáme, aby byla nejprve budována parkovací kapacita v sídlišti, vyřešena Severní I., řešeny malé lokální úpravy např. u polikliniky a tak podobně.

Ing. Jan Fischer X./2021
(Redakce o text požádala v souvislosti s vyhlášením záměru zřízení ZPS v oblasti Spořilova a je zveřejněný se souhlasem autora.)


Odkazy (2016):
http://sporilov.info/view.php?cisloclanku=2016010002http://sporilov.info/view.php?cisloclanku=2016010002
http://sporilov.info/view.php?cisloclanku=2016020003
http://www.praha4.cz/Praha-4-pozaduje-vyjmuti-casti-Sporilova-ze-zon-placeneho-stani.html