Spořilovské noviny
Úvod | Stáhněte si | Spořilovské odkazy| FACEBOOK | International  Spořilovský kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

Mohlo by vás zajímat...

Místní politika

* Činnost Zastupitelstva Prahy 4

Vydáno dne 13. 04. 2012 (944 přečtení)

Na základě docela příznivé čtenářské odezvy na pár užitečných řádků „Jak se účastnit zastupitelské demokracie“ pro odpovědného občana a voliče, vyjádřené 2 reakcemi a 98x přečtením,.došlo k dohodě vydavatele Spořilovských novin s p.Kolářem, autorem první části, na pokračování užitečných informací pro čtenáře Spořilovských novin.
V úvodní části se čtenáři dozvěděli o možnosti a důvodech - potřebě účasti občanů na zasedání zastupitelstva MČ Praha 4 a jak se na ně připravit. S ohledem na omezený prostor ve Spořilovských novinách je snahou autora textů jen podání základních obecných informací, z vlastní občanské zkušenosti. Zájemce o podrobné informace je třeba odkázat na příslušné předpisy (zákony, vyhlášky a jiné zdroje).
Dnes několik informací o územní samosprávě a činnosti zastupitelstva.Ne každý má zcela jasno o pojmech územní samospráva a státní správa, přenesená působnost a další.
Nás zajímá nyní územní samospráva na úrovni obcí. Na území hl.m. Prahy jsou to městské části, tedy i městská část Prahy 4 (dále MČ4). Zvláštností je, že se MČ4 řídí zákonem o hl.m.Praze, nikoliv zákonem o obcích.

MČ4 je spravována zastupitelstvem MČ4, které je základním orgánem, voleným občany. Zastupitelstvo je složeno z členů politických stran ev. nestraníků.
Dalšími orgány městské části jsou: rada a starosta MČ4 volení zastupitelstvem, úřad MČ4 se zaměstnanci, řízený tajemníkem a zvláštní orgány městské části.

Pozor! Stavební úřad, ač sídlí na radnici MČ4, spadá do státní správy (né do samosprávy) a nepodléhá starostovi ani zastupitelstvu!

Pro orientaci občana v systému zastupitelské demokracie je důležité vědět něco o působnostech jednotlivých orgánů:

Zastupitelstvu MČ4 (dále jen ZMČ4) je

A) vyhrazeno
a) volit starostu městské části, zástupce starosty a další členy rady a odvolávat je z funkce,
b) stanovit počet uvolněných (placených) členů zastupitelstva městské části,
c) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části,
d) vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy,
e) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,
f) vyjadřovat se k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy,
g) schvalovat program rozvoje městské části v souladu s programem rozvoje hlavního města Prahy,
h) schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části,
i) zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,
j) zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby (MČ4 založila 4 - Majetkovou,a.s. a 4-Energetickou, a.s. – s těmi přichází do styku i některé zprivatizované domy, zejména SVJ) a organizační složky

B) vyhrazeno rozhodovat o těchto majetkoprávních úkonech (zejména):
- smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky nebo dotace
- o peněžitých a nepeněžitých vkladech orgánů městské části do obchodních společností o nabytí a převodu nemovitých věcí,
- o bezúplatných převodech movitých věcí včetně- peněz tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání a dalším, v celkové částce vyšší než 50 000 Kč ročně jednomu subjektu

POZOR!!!
K platnému usnesení a rozhodnutí ZMČ4 nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Z výsledků voleb r. 2010 je dáno, že vládnoucí koalice ODS – ČSSD má v ZMČ4 nadpoloviční většinu a je na zasedání ZMČ4 schopna prakticky prohlasovat co chce i proti vůli opozice. Ta je tak bezmocná v případech kdy na její straně stojí zdravý selský rozum i názor občanů. I to je demokracie.
Rozhodování v ZMČ4 radě MČ4 je dáno Koaliční smlouvou (najdete ji na www.odspraha4.cz a stojí za přečtení a vaše posouzení jak je plněna) a výsledkem voleb.
Z výše uvedeného a ze slibu zastupitele (v něm se zavazuje zastupitel hlasovat podle svého svědomí) si občan může udělat úsudek o tom, jak je nebo může být zastupitel vládnoucí koalice svobodný, při svém hlasování na ZMČ4 nebo jako člen rady v Radě MČ4.

C) Radě MČ4 přísluší rozhodovat o tom, co není vyhrazeno ZMČ4 např.:
uzavírání smluv s dodavateli stavebních prací, služeb a mnoho j. To znamená o značných finančních objemech z Rozpočtu MČ P4. O tom se občan nedočte v Tučňáku ale v usneseních Rady MČ4.
Zvídavý občan, kterého zajímá např. co stojí realizované akce z veřejných prostředků, třeba v jeho okolí (dětská hřiště, mikroparky, projekt na protihlukovou stěnu, úklid a mnoho dalších) se o nich může dozvědět když na www.praha4, klikne na : samospráva – Rada … - Usnesení rady. Zajímavé informace, od pramene a hlavně, včas ! Jako př. bych odkázal na článek zde z 30.5.2008 „Proč se ptám p.Dudry ?

Trpělivý občan čtenář s určitou odbornou orientací a přehledem se tam dozví informace, pro něj dosud někdy netušené a třeba i překvapivé. Př. třeba prodeje pozemků, s dopadem na jejich bydlení.
Teprve z těchto informací si zvídavý občan může udělat úsudek o efektivnosti nakládání s veřejnými prostředky „na co“ ? „za kolik“ ? na základě rozhodování těmi, kteří k tomu dostali oprávnění – mandát od voličů!

Rada MČ4 může pro své rozhodování jako své poradní orgány zřizovat komise. Otázkou je odbornost daná personálním složením komisí. To najdete také již uvedeným způsobem.

Z výše uvedeného je pro občana již zřejmé „o čem“ ? a „kdo“ ? prakticky rozhoduje!
Obtížnější je, se dopátrat, jak je to s odpovědností za rozhodování orgánů ZMČ4 a Úřadu MČ P4 a jejich kontrolou.

Zkusíme to.
Zastupitelstvo (dále ZMČ4) zřizuje jako své poradní orgány povinně „kontrolní výbor“ a „finanční výbor“.

Činnost „výborů“ upravuje Jednací řád výborů zastupitelstva z něhož pro informaci část vyjímáme:
- ZMČ4 stanoví výboru předmět a okruh činnosti a požadavky na výstupy pro ZMČ4 spolu s časovými termíny a vyjadřuje se k jeho činnosti.
- Výbory plní úkoly, kterými je pověří ZMČ4.
- Rada MČ4 může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu působnosti svěřené jí zákonem nebo zastupitelstvem MČ4.
- Ze své činnosti odpovídají výbory ZMČ4.

Radě MČ výbory odpovídají jen v rámci jí vymezené působnosti
- Jednání výborů jsou neveřejná.
- Každý člen výboru je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o skutečnostech, se kterými se seznámil při činnosti výboru, pokud je povinnost mlčenlivosti upravena zvláštním právním předpisem. (Pozn.autora: I tak nemá občan možnost se seznámit např. se zápisy z jednání výborů, i když v nich nepůjde o „mlčenlivost“)

Finanční výbor
1. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ4
2. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZMČ4

Kontrolní výbor
1. Kontroluje plnění usnesení ZMČ a RMČ Praha 4.
2. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory ZMČ4 a Úřadu MČ4 na úseku samostatné působnosti.
3. Plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo ZMČ4.

Připomeňme si : „kdo je“ ZMČ4 a jeho politické složení z voleb?
Přidejme že : „stanoví předmět a okruh činnosti“ (kontrolní činnosti).

Nabízí se legitimní otázka:
Jaký „předmět a okruh“ kontrolní činnosti si stanoví ZMČ4, v němž má rozhodující vliv „většinová vládnoucí koalice“ a jaké stanoví „výstupy pro ZMČ4“ o nichž bude ZMČ4 (s většinou „vládnoucí koalice“) rozhodovat ? Odpověď si může udělat každý sám. Ze stenozáznamů ze zasedání ZMČ4 se může občan přesvědčit nejen o průběhu zasedání ale i o míře podávaných informacích o činnostech obou výborů a udělat si svůj úsudek. O zaslání stenozáznamů si může občan požádat i elektronicky na odboru kanceláře starosty.

S personálním složením obou výborů podle politické příslušnosti se můžete opět seznámit již uvedeným postupem a udělat si vlastní úsudek o tom, jaké mohou být výstupy z činností obou výborů.

Na dnešní závěr:
Pro ty co porozuměli obsahu s nepříliš záživným leč závažným tématem, nebo ho vzali třeba jako vzkaz pro zvýšení svého zájmu o formu „zastupitelského vládnutí“, pak splnilo toto sdělení svúj účel. Cíl bude ale splněn až se přirozeně sami začnete zajímat o věci věřejné a aktivně se angažovat. Už víte kde a jak. Pro ty, co byl obsah příliš náročný na informace, bych popřál touhu, za pár dní si obsah přečíst znovu. I já se vracím pro osvěžení paměti k opakovanému čtení. Zákony nejsou na rychlé ani odpočinkové čtení.
Konečně pro ty, co považují obsah, pokud ho vůbec dočetli, za jim nic neříkající a pro ně nedůležitý, bude asi lepší nezasvěcený pokec o dnešním tématu někde u piva nebo o něčem jiném, než „zastupitelská demokracie“. Tam se dá i dohodnout koho volit. Otázkou je, zda taková volba může pak splnit očekávání „voliče od piva“ ?

S vypůjčenými slovy Jiřího Škutiny (pro pamětníky) z pořadu „Co Vy na to pane Werich“ bychom Vás požádali opět o Váš názor „Co Vy na to, občane“ ? Podle toho bychom dokončili započaté informace.

Bez zájmu občanů a jeho konkrétního vyjádření, třeba účastí na zasedání zastupitelstva, nebo alespoň čtením stenozáznamu z něj, či usnesení rady a zastupitelstva a konkrétními reakcemi na ně, se nic nezmění. Změna vyžaduje aktivní účast občanů na dění. Bez toho nám jenom nové volby nepomohou.
Díky za porozumění vydavateli Spořilovských novin za prostor a Vám za pozornost
K.Kolář, občan jako Vy.

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Zasláno do redakce | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Spořilovské knihy
Po stopách spořilovských legionářů

Knihu Po stopách spořilovských legionářů je možné objednat na e-mailu noviny@sporilov.info. Cena knihy je 250 Kč.

Vzpomínky na spořilovské sokolské divadlo

Knihu Vzpomínky na spořilovské sokolské divadlo je možné objednat na e-mailu noviny@sporilov.info. Cena knihy je 250 Kč.

Při zakoupení obou knih současně poskytujeme slevu (za obě knihy zaplatíte dohromady 400 Kč). Zakoupením knih podpoříte Spořilovské noviny.


Čtenáři od 31.5.2004

Spořilovská kliknutí
Celkem5090633
Září45948
Dnes900

Spořilováci na webu

Nyní si čte web : 41 uživ.


(c) Spořilovské noviny 2004 - 2019  
Vydavatel: Mgr. Tomáš Hromádka - REGIONPLUS. Adresa redakce: Mgr. Tomáš Hromádka, Rakovského 3162/8, 143 00 Praha 4. IČO: 03582205. Tel. 777 944 684.
Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Spořilovských novin publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
Kontaktní e-mail redakce: noviny@sporilov.info
CENÍK INZERCE