Spořilovské noviny
Úvod | Stáhněte si | Spořilovské odkazy| FACEBOOK | International  


Poslední komentáře
 • Aplikace Kam s ním?:
  "Druhou, možná ještě "chytřejší" možností je použít web a mobilní aplikaci "Kam s ním? . . . " (Bezplatná linka Chytrá recyklace lidem poradí, kam s vysloužilým elektrem )
 • Re: Re: vzpomínka:
  "V 60 letech Jsem chodila na Spořilov do Školy. Na pana Zelenku si vzpomínám a ještě dnes se mi vyb . . . " (Vzpomínka na Plivátko)
 • díky:
  "nejsem zítra v Praze, ale našel jsem si jiné setkání, takže na dálku jsem s vámi" (Pozvánka na setkání inspirované Milionem chvilek pro demokracii )
 • Vzpomínky na Olgu:
  "Setkali jsme se s Olgou někdy v roce 2015. Jako vedoucí oddělení akvizice a prezervace Národního fil . . . " (Rozloučení s Olgou Růžičkovou, rozenou Sixtovou)
 • Vzpomínka na Plivátko:
  "V padesátých letech minulého století jsme bydleli s bratrem a rodiči v Praze XIV.-Nuslích a chodili . . . " (Plivátko dnes)
 • Ještě Pochvala "Plivátka":
  "V padesátých letech minulého století jsme bydleli s bratrem a rodiči v Praze XIV.-Nuslích a chodili . . . " (Vzpomínka na Plivátko)
 • Koupaliště Spořilov:
  "V padesátých letech minulého století jsme bydleli s bratrem a rodiči v Praze XIV.-Nuslích a chodili . . . " (Vzpomínka na Plivátko)
 • bez titulku:
  "Jako rodič žáka ze ZŠ Jižní to vidím trochu, vlastně zcela, jinak. Nechci tu prát špinavé prádlo (i . . . " (Naprostá většina žáků díky rodičům má přístup k technologiím, které umožňují distanční výuku)
 • a ještě k plivátku:
  "Někde poblíž býval areál, snad tehdy svazarmu, kde létali s upoutanými modely a proháněli upoutané m . . . " (Vzpomínka na Plivátko)
 • Re: Fotografie:
  "https://www.krcakzije.cz/lokalita/jatka- rasovna-nebo-plivatko-historie-arealu-in terlov.html " (Vzpomínka na Plivátko)


 • Spořilovský kalendář
  <<  Srpen  >>
  PoÚtStČtSoNe
       1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31       

  Mohlo by vás zajímat...

  Veřejná správa

  * Občanské sdružení Spořilov: Další petice - tentokrát k návrhu nového územního plánu

  Vydáno dne 04. 12. 2009 (1340 přečtení)

  Během měsíce se na petičních arších o.s. Spořilov objevilo téměř 500 podpisů. Petiční akce o tomto víkendu bude uzavřena - takže neváhejte a pokud s níže uvedenými námitkami souhlasíte, podepište se. Poslední příležitost je o tomto víkendu po bohoslužbě v kostele sv. Anežky a Patronů českých na Roztylském náměstí!  Magistrát hlavního města Prahy
  Odbor územního plánu
  Jungmannova 35/29
  111 21 Praha 1

  V Praze dne 29. listopadu 2009

  Věcné námitky a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu hlavního města Prahy k podání šesti námitek v oblasti starého Spořilova, k.ú. Záběhlice

  My, níže uvedení a podepsaní občané Prahy, uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, věcně shodné námitky ke konceptu a návrhu územně plánovací dokumentace. Na základě těchto níže upřesněných námitek zmocňujeme k podání námitky a k našemu dalšímu zastupování při projednání námitky ve smyslu § 23 odst. 3 stavebního zákona zástupce veřejnosti.

  Předmětná územně plánovací dokumentace:
  - koncept a případný návrh Územního plánu hl. m. Prahy, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 7/1 ze dne 31. 5. 2007

  Znění námitek:
  I. / Požadujeme, aby do textové i grafické části – Hlavního výkresu V2 a výkresu V4-Doprava a případně V4v-Doprava varianty byly zahrnuto řešení dopravy a dopravní stavby ve smyslu námitek č. 1 a 2 a výsledné řešení bylo zahrnuto do části Veřejně prospěšné stavby a opatření (V7). Námiktka č. 1 a 2.
  II. / Požadujeme, aby následující pozemky byly v novém územním plánu funkčně vymezeny jako nezastavitelná území – zeleň, a to „Zeleň parková“ – ZP: námitky č 3, 4 a 5.
  III. / Požadujeme aby v textové i grafické části – S8 - Výškové limity byla pro zástavbu Starého Spořilova snížena prostorová regulace výškového limitu výstavby na max. 3 NP. Námitka č. 6.


  Věcná námitka č. 1 – řešení ramp na MÚK Jižní spojka – 5. května a řešení řízených křižovatek Chodovská – rampa Jižní spojky a Spořilovská – rampa Jižní spojky – Severní I spolu s překvalifikováním Spořilovské ulice na městskou sběrnou komunikaci.

  Věcná námitka č. 2 – nové dopravní řešení MÚK Jižní spojka – 5. května s variantou vypuštění rampy z Jižní spojky do ul. Hlavní, resp. Severní XI.

  Věcná námitka č. 3 – pozemky k.ú. Záběhlice, č.parc. 5810/1, 5810/2, 5810/3, 5810/4, 5810/5 (původně parcela č. 5810 – nejjižnější část Roztylského náměstí mezi ulicemi Jihovýchodní III. a IV.) a č.parc. 4391, 4392, 4393, 4394, 4395 (parkové úpravy okolo budovy kostela sv. Anežky České na Roztylském náměstí).

  Věcná námitka č. 4 - pozemky k.ú. Záběhlice, č.parc. 4860, 5007 (ul. Jihovýchodní IV.), č.parc. 5832, 5802, 5800, 5797, 5796, 5794, 5793, 5792, 5791, 5789, 5790 (ul. Boční I.), č.parc. 5084 (ul. Jižní VII.), č.parc. 5098 (ul. Jižní IX.), č.parc. 5229, 5415, 5815, 5817, 5827 (ul. Boční II.), č.parc. 5823/1, 5823/4, 5824, 5825, 5828, 5829, 5830, 5833, 5834, 5835, 5836 (ul. Hlavní), č.parc. 3993 (Severozápadní V.), č.parc. 4012/2 (Severozápadní IV.), č.parc. 3864 (Severozápadní I.).

  Věcná námitka č. 5 – pozemek k.ú. Záběhlice (část rozsáhlých parcel), přesně vymezený ulicemi Holčovická – Lešanská – Hlavní a hranou svahu ke Spořilovské spojce – parkově upravená plocha.

  Věcná námitka č. 6 – Požadujeme v části prostorové regulace snížení výškového limitu výstavby na Starém Spořilově.

  Odůvodnění námitek:
  Ad 1) V konceptu Doprava není zahrnuto, a je tedy neřešeno nové napojení Spořilova na nadřazenou komunikační síť. Požadujeme řešení ramp na MÚK Jižní spojka – 5. května spolu s řešením řízených křižovatek Chodovská – rampa Jižní spojky a Spořilovská – rampa Jižní spojky – Severní I. a jejich doplnění, které umožní co nejvíce možných křižovatkových pohybů. Součástí řešení je i požadavek na překvalifikování Spořilovské ulice na městskou sběrnou komunikaci.

  Ad 2) V konceptu Doprava není zahrnuto nové dopravní řešení MÚK Jižní spojka – 5. května s variantou vypuštění rampy z Jižní spojky do ul. Hlavní, resp. Severní XI., pro omezení stávající tranzitní dopravy obytnou čtvrtí.

  Ad 3) Jedná se o původní urbanistický koncept zahradního města Spořilov a jeho realizovaný stav. V tomto případě jde o součást centrálního parkového osového kříže a jeho hlavní části, svislého pásu parků - parkově upraveného Roztylského náměstí. Soubor těchto ploch je navíc zařazen do systému celoměstsky významné zeleně. Funkčně se jedná o nezastavitelný „Veřejný prostor“, který tuto funkci i plní. Do tohoto Veřejného prostoru požadujeme zařadit také parcely 5810/ 1-5 a jejich okolí.
  V návrhu nového ÚP jsou tyto pozemky navrhovány jako „Plochy bydlení“; požadujeme zařazení do ZP.

  Ad 4) Tyto plochy jsou součástí původního a realizovaného konceptu zahradního města Spořilov z dvacátých let minulého století. Jedná se o programovou náplň velkorysého urbanistického konceptu, který spolu s funkcionalistickou architekturou je v návrhu na památkovou ochranu. Jedná se o kosterní a doplňkové plochy zeleně, které spolu s hlavním osovým křížem parků vytvářejí charakter a ráz této městské čtvrtě. Jde o původní plochy zeleně, s vlastními parcelními čísly, i dnes obhospodařovanými jako parková zeleň.
  V návrhu nového ÚP jsou tyto pozemky navrhovány jako „Plochy bydlení“; požadujeme zařazení do ZP.

  Ad 5) Jedná se o souvislou parkově upravenou a využívanou plochu. V návrhu ÚP je plocha vedena jako „Plochy smíšené“, což neodpovídá současnému stavu a požadavku obyvatel. I zde požadujeme zařazení do ploch ZP.

  Ad 6) Požadujeme v plochách prostorové regulace snížení výškového limitu výstavby na Starém Spořilově z navrhované výšky do 5 podlaží na hodnotu do 3 podlaží. Je nezbytné dosáhnout zachování hmotového řešení stávající řadové výstavby k samostatně stojícím objektům. Umožnění pětipodlažní zástavby by výrazně narušilo mimořádné architektonické a urbanistické kvality jednotného (max. 2+1 podlažního) konceptu zahradního města. Růst podlažnosti vyžaduje řešení dopravy v klidu, které není v podmínkách stávající zástavby možno naplnit.

  Zmocnění zástupce veřejnosti:
  Občanské sdružení Spořilov
  Zastoupené jeho místopředsedou Jindřichem Vaňkem

  Přijetí zmocnění zástupcem veřejnosti:
  Jindřich Vaněk, jako místopředseda Občanského sdružení Spořilov, toto zmocnění přijímá.

  Tyto věcné námitky jsou zároveň námitkami zástupce veřejnosti k novému územnímu plánu hlavního města Prahy.

  V Praze dne 29. listopadu 2009

  Jindřich Vaněk
  místopředseda Občanského sdružení Spořilov
  Hlavní 505/49, Praha 4, PSČ 141 00
  IČO: 28551737

  [Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Autor: Zasláno do redakce | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


  Čtenáři od 31.5.2004

  Spořilovská kliknutí
  Celkem5977669
  Srpen6203
  Dnes93

  Spořilováci na webu

  Nyní si čte web : 12 uživ.


  (c) Spořilovské noviny 2004 - 2019  
  Vydavatel: Mgr. Tomáš Hromádka - REGIONPLUS. Adresa redakce: Mgr. Tomáš Hromádka, Rakovského 3162/8, 143 00 Praha 4. IČO: 03582205. Tel. 777 944 684.
  Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Spořilovských novin publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
  Kontaktní e-mail redakce: noviny@sporilov.info
  CENÍK INZERCE